górne tło

Etapy tworzenia SRK2030

Strategia Rozwoju Krakowa powstała w wyniku wspólnego działania wielu grup i środowisk zaangażowanych od początku w prace planistyczne; jest zatem wspólnym pomysłem na przyszłość Krakowa. Od początku prac, Strategii towarzyszyły otwarte dyskusje i różnorodne formy zaangażowania mieszkańców. Przebieg prac nad budowaniem Strategii Rozwoju Krakowa 2030 został podzielony na 4 Etapy. 

ETAP 1 - Wizja i Misja

ETAP 2 - Prace diagnostyczne

Prace nad diagnozą strategiczną prowadzone były warsztatowo, w 4 obszarach strategicznych, z wykorzystaniem metody world cafe. W efekcie powstała diagnoza oraz analiza SWOT.

Obszar strategiczny A - Kraków – miasto aktywnych obywateli

Spotkania Zespołu - 13.09.2013 i 7.10.2013. Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - Warsztat dotyczący analizy SWOT - 5.11.2013 i 20.11.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru A

Obszar strategiczny B - Kraków – nowoczesny ośrodek gospodarki

Spotkanie Zespołu - 9.10.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 23.10.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 6.11.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 25.11.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru B

Obszar strategiczny C - Kraków miejsce zamieszkania i rekreacji

Spotkanie Zespołu - 4.10.2013.Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - 16.10.2013.Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - Analiza SWOT - Warsztat cz. I - 3.12.2013 i Warsztat cz. II - 17.12.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru C

Obszar strategiczny D - Kraków metropolitalny

Spotkanie Zespołu - 30.09.2013.Protokół

Materiały:

„Metropolia Kraków” - Wprowadzenie do analizy jednego z obszarów problemowych w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - Prezentacja

Pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - Warsztaty - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 14.10.2013.Protokół. Podsumowanie warsztatów

Spotkanie Zespołu - 28.10.2013.Protokół.Diagnoza - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 18.11.2013.Protokół. SWOT - Zestawienie. Diagnoza i analiza SWOT Obszaru D

ETAP 3 – Prace planistyczne

Prace nad planem strategicznym w Zespołach obszarowych objęły 5 obszarów strategicznych:

Obszar strategiczny A - Kapitał społeczny

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014. Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - 22.05.2014 i 3.06.2014. Plan strategiczny Obszar A

Obszar strategiczny B - Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014. Notatka

Spotkanie Zespołu - 29.05.2014. Notatka. Plan strategiczny Obszar B

Obszar strategiczny C - Jakość życia

Spotkanie Zespołu - 26.05.2014. Notatka 

Spotkanie Zespołu - 28.05.2014. NotatkaPlan strategiczny Obszar C

Obszar strategiczny D - Inteligentna /nowoczesna metropolia

Spotkanie Zespołu - 12.05.2014. Protokół

Materiały:

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia" część 1 - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 20.05.2014. Protokół

Materiały:

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia" część 2 - Prezentacja

Plan strategiczny Obszar D

Obszar strategiczny E - Kultura i dziedzictwo kulturowe

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014 i 29.05.2014.Wypracowana propozycja celów i działań. Plan strategiczny Obszar E

Prace w zespołach, pod przewodnictwem ekspertów obszarowych, doprowadziły do powstania uspołecznionej konstrukcji planu operacyjnego Strategii. Dzięki pracom warsztatowym zdefiniowane zostały: cele strategiczne, cele operacyjne, działania kluczowe oraz wstępne propozycje wskaźników monitorowania SRK 2030. Jednak wraz z przyjęciem krajowej polityki miejskiej oraz ustawy o rewitalizacji stało się konieczne dokonanie ponownej pogłębionej analizy projektu SRK 2030.

ETAP 4 - Prace planistyczne, uzgodnienia, konsultacje

Dokumenty, uzgodnienia i opinie:

  1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
  2. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
  3. Tabela: Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.
  4. Opinie dotyczące obowiązku Przeprowadzenia SOOS z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  5. Uzgodnienia zakresu i szczegółowości informacji zawartej w Prognozie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  6. Opinia do Prognozy wraz ze Strategią z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  7. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia ponownej Oceny Strategicznej dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa (1).
  8. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia ponownej Oceny Strategicznej dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa (2).