Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel Strategiczny VI - Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Kraków 2030 to nowocześnie zarządzana metropolia.

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY VI

Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

CEL OPERACYJNY VI.1

Przyjazna i sprawna administracja

CEL OPERACYJNY VI.2

Wysoka jakość strategicznego zarządzania miastem

 

Do czego zmierzamy?

 • Nowoczesne i profesjonalne zarzadzanie miastem to zarówno sprawna i przejrzysta koordynacja polityk publicznych realizowanych w mieście jak i aktywna partycypacja obywatelska. To wysoka  jakość świadczonych usług publicznych i racjonalna gospodarka przestrzenna godząca różne interesy mieszkańców.

Kluczowe działania

 1. Doskonalenie  formy obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, w tym e-usług.
 2. Ułatwianie dostępu do informacji publicznej.
 3. Wzmacnianie potencjału pracowników administracji samorządowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania wobec administracji samorządowej.
 4. Rozwijanie i integrowanie systemów teleinformatycznych pomiędzy jednostkami administracji oraz  ułatwianie  dostępu do usług informatyczno-technologicznych, w tym systemów informacji przestrzennej (GIS).
 5. Powiększenie zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
 6. Ochrona i dbałość o ład przestrzenny poprzez planowanie przestrzenne.
 7. Integracja planowania przestrzennego i społeczno - gospodarczego oraz planowania sieci transportowych.
 8. Wdrożenie spójnego systemu decyzyjnego w administracji samorządowej wynikającego z SRK 2030.
 9. Kontynuacja procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy i dostępną wiedzę, z uwzględnieniem w planowaniu oceny skutków i rezultatów.
 10. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii udostępniania danych (open data) dla budowy inteligentnego miasta (smart city).
 11. Systemowe włączanie podmiotów spoza administracji samorządowej do procesów zarządczych i budowanie z nimi sieci współpracy.
 12. Dywersyfikowanie źródeł finansowania działalności i rozwoju jednostek administracji samorządowej (w tym intensyfikowanie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych).
 13. Wprowadzenie działań zmierzających do deglomeracji ruchu turystycznego poza ścisłe centrum miasta.
 14. Ocenianie i uwzględnianie wpływu masowego ruchu turystycznego w procesie planowania przez Miasto przedsięwzięć i programów strategicznych.
 15. Koordynowanie relacji pomiędzy turystyką masową i kwalifikowaną (np. biznesową, medyczną, kulturową), z uwzględnieniem różnic w uzyskiwanych przychodach.
 16. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania większej akceptacji mieszkańców dla masowego ruchu turystycznego.

 

Narzędzia realizacji

 

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celów Strategicznych 

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan w 2016

Stan w 2022

Wartość docelowa 2030

Rating Krakowa

Wiarygodność kredytową Miasta

BBB+

A-

Najwyższa możliwa w kraju

Liczba e-usług publicznych

Dostępność usług publicznych, które można załatwić przez Internet

104

157

100% świadczonych usług publicznych (możliwych do załatwienia przez Internet w całości lub części)

Poziom długu publicznego

Relację zadłużenia do dochodów miasta

47,8%

65%

Trend spadkowy

Ogólny poziom zadowolenia z obsługi klienta w UMK w okresie ostatniego roku (na skali 1-5)

Zadowolenie mieszkańców korzystających z usług Urzędu Miasta

4,18

4,47

Trend wzrostowy

 

Monitorowanie realizacji

 

Informacje na temat realizacji Celów Strategicznych, w podziale na lata (od 2018 roku) 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Chełstowska
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2024-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź