Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada Strategii

Członkinie i Członkowie Rady Strategii Krakowa.

 

Rada Strategii zdjęcie grupowe

Rada Strategii została powołana Zarządzeniem nr 2522/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2021 roku.

Celem działalności Rady jest wparcie wiedzą oraz doświadczeniem procesów planistycznych i realizacyjnych Strategii. 

Najważniejsze obszary działań Rady to: 

  • merytoryczne wsparcie procesu monitorowania SRK 2030 przez opiniowanie corocznych Raportów z realizacji Strategii, 
  • merytoryczne wsparcie procesu ewaluacji realizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji oraz formułowanie opinii do raportów z monitoringu i ewaluacji, 
  • wsparcie procesu diagnozy aktualnych wyzwań i kluczowych czynników zmian,
  • wsparcie procesu aktualizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w poszczególnych etapach prac nad jej aktualizacją,
  • wsparcie procesu promocji Strategii przez udział w debatach publicznych lub publikację opinii dotyczących rozwoju Miasta w miejskich mediach. 

Pracami Rady Strategii kieruje Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

W skład Rady Strategii wchodzą:

Przewodniczący Rady

Jerzy Muzyk 

          RS J Muzyk  II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zastępcy Przewodniczącego

Anna Sochacka

          RS A Sochacka  Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Piotr Wierzchosławski

          RS P Wierzchosławski  Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Sekretarz

Wojciech Piątkowski

          RS W  Piatkowski  p.o. kierownika Oddziału Planowania Strategicznego i Analiz UMK

Członkinie i Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

RS prof Bednarczyk  Polski malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki i rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Współzałożyciel Platformy Badań Artystycznych, członek zespołu redakcyjnego Zeszytów Malarstwa, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Związku Literatów Polskich. Cytat z wypowiedzi: “Udostępnię nasz dorobek rzeszom mieszkańców i tysiącom turystów, żeby Akademia stała się istotnym współtwórcą życia artystycznego Krakowa”.

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

RS prof Bogacz  Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Jej najnowsze badania dotyczą powstawania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce, wspólnot mieszkaniowych oraz innych form kooperatywnego, zorganizowanego działania. Prowadzi głównie badania jakościowe, w ramach paradygmatu interpretatywnego. Wieloletni ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych, w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 roku członek interdyscyplinarnej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Członkini Rady Programowej „Barometru Krakowskiego”.

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

RS prof Czapska  Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ, profesor w Katedrze Socjologii Prawa UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim problemami z pogranicza psychologii społecznej i nauk prawnych, stosowaniem prawa karnego Publikacje z ostatnich lat koncentrują się nad zagadnieniami poczucia bezpieczeństwa obywateli, prywatyzacji bezpieczeństwa, konfliktu między bezpieczeństwem a wolnością z perspektywy kryminalnopolitycznej. Przewodnicząca Rady Programowej Programu „Bezpieczny Kraków”.

mgr inż. arch. Borysław Czarakcziew

RS prof Czarakcziew  Architekt, autor lub współautor ponad 200 projektów architektonicznych o różnej skali i tematyce – od remontu zabytkowego zespołu Szarej Kamienicy przy krakowskim Rynku Głównym po projekt Systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W latach 1999–2005 był Prezesem Zarządu spółki Miastoprojekt-Kraków, a od 2005 roku jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu GPP Grupa Projektowa. Od 2003 roku wchodzi w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie. Był współautorem projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 2013 roku. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 2002 roku wybrany na pierwszego Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów, od 2014 roku członek Krajowej Rady Izby Architektów, od 2018 roku Wiceprezes Krajowej Rady odpowiedzialny za współpracę międzynarodową. Od 2009 roku reprezentuje stronę polską w pracach zespołów ACE (The Architects’ Council of Europe) zajmujących się akredytacją i certyfikacją programów nauczania oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Od 2020 roku członek zarządu ACE. Reprezentuje Polskę także w pracach ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities) pełniącego rolę ciała doradczego Komisji Europejskiej. W latach 2014–2016 roku był także członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Rozwoju.

Sebastian Drzewiecki

Strateg zarządzania. Od 15 lat kieruje zespołami i rozwojem dużych organizacji w obszarze nowych technologii. Rozwijał firmy od 240 do 700 pracowników, a obecnie jest prezesem zarządu w Sabre Polska sp. z o.o. , gdzie kieruje pracą 1500-osobowego centrum. Inicjator i zaangażowany członek projektów związanych z budowaniem kapitału społecznego. Aktywnie działa w organizacjach wspierających rozwój młodych ludzi i przyszłych liderów, takich jak Technologia w spódnicy, Mentoring Walk (https://www.mentoringwalk.pl/), LeadersIN i ABSL. Za zaangażowanie i aktywne wsparcie agendy równości otrzymał tytuł Male Champion of Change. Po godzinach realizuje autorski projekt „Nowoczesny Lider” (https://nowoczesnylider.pl/) - podcast skierowany do managerów, którzy chcą być skutecznymi i inspirującymi liderami. Wspólnie z gośćmi rozmawia o sprawdzonych, konkretnych rozwiązaniach oraz metodach stosowanych przez praktyków zarządzania.

Piotr Dziwok

Prezes Zarządu Shell Polska sp. z o.o. od 2011 roku. Od 1994 roku jest związany z Shell, gdzie pełnił wiele ról zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Prowadził Shell Chemicals w Europie Środkowo-Wschodniej, pełnił również funkcję członka zarządu Shell Brazil i dyrektora Shell Chemicals w Ameryce Łacińskiej. Był także odpowiedzialny za marketing oraz wdrożenie zmian w Shell Global Fuel Cards. Piotr Dziwok jest współtwórcą centrum Shell Bussiness Operations w Krakowie, gdzie przez ponad 6 lat obejmował funkcję Dyrektora Generalnego. W maju 2017 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego globalnej funkcji Contracting and Procurement Operations, kontynuując swoje obowiązki Prezesa Zarządu Shell Polska. Od wielu lat Piotr Dziwok aktywnie działa w strukturach ABSL (Association of Business Service Leaders / Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) wspierając rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Od 2016 roku zajmował pozycję Wiceprezesa oraz Członka Zarządu ABSL w Polsce. W grudniu 2017 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Strategicznej ABSL, a w 2019 roku objął tę funkcję na kolejną kadencję. W 2019 roku Piotr Dziwok dołączył do Rady Programowej Global Compact Network Poland, która gromadzi liderów firm zaangażowanych w odpowiedzialny biznes i działających w jednym z czterech priorytetowych obszarów: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji. Jest absolwentem Politechniki Moskiewskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył MBA w Carlson School of Minnesota.

Nina Gabryś

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii, na specjalizacji historii antropologicznej, skupiając się w swojej pracy naukowej na historii wykluczenia, stygmatyzacji i historii kobiet. Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką równościową. Pracowała także jako redaktorka w wydawnictwie Queermedia.pl i była inicjatorką projektu obywatelskiego „In vitro dla krakowian/ek”. Jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” organizowała ogólnopolskie obchody stulecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz była autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”. Od listopada 2018 roku pełniła funkcję Radnej Miasta Krakowa. Jest także Przewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania. W ramach działań Rady współorganizowała liczne wydarzenia takie jak „Tramwaj praw człowieka” oraz była współautorką poradnika dla osób podwójnie wykluczonych w pandemii. Była m.in. inicjatorką uchwał o powołaniu kampanii o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, uchwały o utworzeniu programu profilaktyki raka piersi u młodych kobiet, programu warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży w krakowskich szkołach. Podejmowała liczne działania mające na celu zwiększenie dostępności krakowskich urzędów dla osób niewidzących i niedowidzących oraz na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, a także działania na rzecz cudzoziemców mieszkających w Krakowie w zakresie zwiększenia dostępności krakowskich instytucji kultury i miejskiej komunikacji do ich potrzeb. Organizowała wiele wydarzeń i dyskusji promujących równość. Jest członkinią zespołu roboczego działającego przy Radzie Europy SOGI Unit pod hasłem „Polish cities towards Equality and Non-discrimination". Jest stypendystką międzynarodowego programu „Humanity in Action” oraz „Advanced Leadership Program for Top Talents” organizowanego przez Center for Leadership.

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH

Socjolog i antropolog, prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się socjologią i antropologią miasta oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin. Realizuje grant badawczy NCN (SONATA), „A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy". Trener szkoły organizacji pozarządowych (STOP).

dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ 

RS Gwosdz  Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii UJ. Jest autorem ponad dziewięćdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ekonomiki miast i regionów. Brał udział w ponad 20 projektach eksperckich realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa. Jest członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika Polityka, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego dla wyróżniających się pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrodę im. Wincentego Pola. Razem z zespołem badawczym pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Gwosdza, Miasto Kraków, na podstawie podpisanego listu intencyjnego, uczestniczyło w aplikacji do JPI Urban Europe jako partner współpracujący w ramach projektu Future Oriented Campus-Urban Synergy” (akronim: FOCUS). Przedstawiciele Referatu ds. Rewitalizacji, Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji byli wielokrotnie zapraszani przez prof. Gwosdza do współpracy m.in. poprzez prowadzenie zajęć dla studentów, których tematyka dot. rewitalizacji czy udzielenie wywiadu eksperckiego. 

Andrew Hallam

RS A Hallam  Andrew Hallam jest członkiem założycielem i sekretarzem generalnym ASPIRE, stowarzyszenia zrzeszającego firmy z sektora technologii i usług biznesowych w Krakowie. Założone w 2008 roku Stowarzyszenie ASPIRE miało istotny wkład w zbudowanie renomy Krakowa jako jednego z najlepszych miast na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług biznesowych. W 2012 roku ASPIRE zostało pierwszą organizacją pozarządową, która otrzymała Małopolską Nagrodę Biznesową. W 2013 roku organizacja otrzymała Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi dla gospodarki Krakowa. Mieszka i pracuje w Polsce od ponad 25 lat, wcześniej był Dyrektorem Regionalnym Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Przed przyjazdem do Polski pracował w brytyjskich mediach oraz dla BBC, Channel 4, BSkyB, Brytyjskiej Partii Pracy i Inner London Education Authority.

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

RS M Krupa  Profesor Politechniki Krakowskiej, w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na badaniach związanych z wpływem dziedzictwa kulturowego na współczesną urbanistykę i architekturę. Prowadzone badania dotyczą m.in. rozwoju urbanistycznego oraz architektury wybranych ośrodków w XIX oraz w początku XX wieku, problematyki związanej z ochroną krajobrazu kulturowego w Polsce i na świecie czy też analizy współczesnych trendów w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim. Wykonuje projekty obiektów użyteczności publicznej takich jak teatry czy hale sportowe, a także projekty o charakterze konserwatorskim.

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

RS S Mazur  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1997-2004. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1997. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2008-2009. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2009 r.). Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych, jakości rządzenia, zarządzania strategicznego czy też organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 250 publikacji naukowych oraz 130 ekspertyz. Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, analiza polityk publicznych, zarządzanie publiczne, organizacyjne uczenie się.

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

RS A Noworól  Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor doktor habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. W okresie 1994-1998 był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej. Od 2018 r. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W roku 2019 powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

RS prof Perek Białas  Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii oraz w Instytucie Socjologii UJ prowadząc zajęcia z metodologii badań społecznych, statystycznej analizy danych zastanych oraz doboru próby. . Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE oraz fundacji Volkswagena). W Instytucie Socjologii UJ opiekuje się studentami z Sekcji Badawczej, organizując wspólnie od ponad 10 lat Warsztaty Analizy Danych. Współpracuje z wieloma instytucjami, w tym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Wspiera też działania Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych. Członkini Rady Programowej „Barometru Krakowskiego”.

prof. dr hab. Jacek Popiel

RS prof Popiel  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii, nauczyciel akademicki w Katedrze Teatru i Dramatu UJ i AST w Krakowie, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, współzałożyciel Stowarzyszenia Sezony Teatralne, twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów". Jest autorem ok. 200 prac: książek, artykułów i recenzji, poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego XX wieku oraz dziejom szkolnictwa teatralnego.

prof. dr hab. Jacek Purchla

Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Polski historyk sztuki i ekonomista, profesor nauk humanistycznych, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, cracovianista, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Założyciel i w latach 1991–2018 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, w latach 2015-2020 przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Od 2015 pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

dr hab. Marta Smagacz – Poziemska, prof. UJ

RS M Smagacz Poziemska  Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Socjologii. Zajmuje się głównie problematyką miejską, również zagadnieniami zrównoważonego rozwoju społecznego oraz mechanizmami wytwarzania wiedzy w interdyscyplinarnych i międzysektorowych zespołach. Rozprawę doktorską poświęciła badaniom nad rewitalizacją – porównawczej analizie przemian krakowskiego Kazimierza i mediolańskiej dzielnicy Ticinese na przełomie XX i XXI wieku. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych nad procesami wykluczenia w przestrzeni, partycypacji obywateli w procesach współrządzenia miastem, tożsamości kulturowej i granic społecznych oraz sytuacji imigrantek na europejskich rynkach pracy. W projekcie „Czy miasto jest niepotrzebne” podjęła temat postaw nastolatków wobec miejskiego centrum, sąsiedztwa i galerii handlowych. Obecnie kieruje projektem NCN "Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne", w którym wraz z Andrzejem Bukowskim, Marcjanną Nóżką, Karolem Kurnickim oraz Natalią Martini i Krzysztofem Bierwiaczonkiem wykorzystuje teorię praktyk społecznych do odkrywania mechanizmów organizujących ludzi w społeczności terytorialne. Członkini Rady Programowej „Barometru Krakowskiego”.

Rafał Styczeń

RS R Styczeń  Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Ailleron SA. Przedsiębiorca i inwestor w spółkach nowych technologii. Współzałożyciel Comarch, jednej z największych firm technologicznych w Europie. Założyciel i Prezes Zarządu BillBird (2000-2004) a od 2014 r. Ailleron – globalnego dostawcy usług technologicznych dla bankowości. W założonych przez niego spółkach technologicznych pracuje obecnie ponad 6 tys. osób, osiągając przychody przekraczające 1.5 mld zł. Absolwent AGH, SGH oraz Stanford University Graduate School of Business.

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

RS A Szarata  Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie.

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

RS A Zachariasz  Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Od 1988 r. zatrudniona w Zakładzie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, początkowo wykładowczyni na kierunku Architektura i urbanistyka, a od 2001 r. na kierunku Architektura krajobrazu, gdzie prowadzi zajęcia z m.in.: projektowania zintegrowanego, historii architektury i sztuki ogrodowej, historii kształtowania przestrzeni i planowania przestrzennego Brała udział w kilkunastu zagranicznych wyjazdach studialnych, m.in. do Anglii, w celu uzupełnienia studiów w zakresie problematyki „ogrodów angielskich” (grant KBN), w 2 wyjazdach studialnych do Brazylii (grant KBN), gdzie w zespole zajmowała się badaniami nad dziedzictwem architektonicznym polskiej emigracji w Brazylii, w 2 wyjazdach do Japonii związanych z japońsko-polskim projektem Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa. Od 2003 r. uczestniczka międzynarodowego programu LE:NOTRE. W okresie 2005-2012 dwukrotnie prodziekan ds. studenckich na Wydziale Architektury PK, a od 2010 do 2015 koordynator ds. rozwoju potencjału dydaktycznego WA – kierunek: Architektura krajobrazu w projekcie „Politechnika XXI wieku”, Kapitał Ludzki (współfin. przez UE). 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-09-20
Data aktualizacji: 2022-01-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź