Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polityki, Programy i Projekty strategiczne

23 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie nr 3154/2018 w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

Głównymi narzędziami realizacji SRK 2030 są polityki rozwoju, programy strategiczne oraz strategiczne projekty (wskazane szczegółowo poniżej), określające szczegółowe działania dla osiągnięcia celów uzgodnionych w Strategii. Przyjęty katalog polityk, programów i projektów strategicznych nie jest katalogiem zamkniętym -  będzie mógł w kolejnych latach ulegać modyfikacji, w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i w poszczególnych obszarach (dziedzinach) zarządzania miastem.

Programy strategiczne, z uwagi na swoją kompleksowość, mogą realizować więcej niż jeden cel strategiczny i potrzeby rozwojowe więcej niż jednej Dziedziny zarządzania. Cele strategiczne realizowane są także poprzez zadania nieobjęte Programami strategicznymi, w tym przez zadania realizowane w ramach samodzielnych projektów lub przez zadania bieżące Dziedzin.

Relację pomiędzy celami strategicznymi SRK 2030 i Programami strategicznymi przedstawia poniższa tabela. Pochyłą czcionką zaznaczono Programy strategiczne uzupełniające dla danego celu strategicznego. 

 

Cele strategiczne SRK 2030

Polityki, Programy, Projekty strategiczne

Dziedzina wiodąca realizująca Polityki, Programy i Projekty strategiczne

I. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Turystyka i promocja

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 Turystyka i promocja

Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016–2022 

Turystyka i promocja

Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030 Turystyka i promocja

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących na lata 2013-2024

Transport

Studium podstawowych tras rowerowych na lata 2015-2019

Transport

Program obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa na lata 2012-2030

Transport

     

II. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 dla Gminy Miejskiej Kraków

Przedsiębiorczość i nauka

Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 roku) w Gminie Miejskiej Kraków Przedsiębiorczość i nauka

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020

Przedsiębiorczość i nauka

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

 

 

 

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Gospodarka komunalna

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Turystyka i promocja

 

 

 

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”,

w tym: Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

Zdrowie

Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

Bezpieczeństwo publiczne

Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 - 2024 pn. „Bezpieczny Kraków” Bezpieczeństwo publiczne

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków

oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2013-2024

Transport

Studium podstawowych tras rowerowych na lata 2015-2019

Aktualizacja w 2019 r.

Transport

Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa na lata 2012-2030

Transport

Plan adaptacji do zmian klimatu (w opracowaniu) Gospodarka komunalna
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 (polityka) Ochrona i kształtowanie środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Gospodarka komunalna

Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040

Ochrona i kształtowanie środowiska

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa 2019-2023

Ochrona i kształtowanie środowiska

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Gospodarka komunalna

Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe

Ochrona i kształtowanie środowiska

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Ochrona i kształtowanie środowiska

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020

Pomoc i integracja społeczna

Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019 Sport i rekreacja

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Turystyka i promocja

Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

Kultura i ochrona dziedzictwa

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

Pomoc i integracja społeczna

 

 

 

V. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023

Mieszkalnictwo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025  
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018 Pomoc i integracja społeczna

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

Pomoc i integracja społeczna

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015–2020

Pomoc i integracja społeczna

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 Społeczeństwo obywatelskie

Program „Otwarty Kraków”

Społeczeństwo obywatelskie

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023

Społeczeństwo obywatelskie

 

 

 

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Portfel projektów: Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO)

Administracja i cyfryzacja

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2023-03-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź