Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polityki, Programy i Projekty strategiczne

23 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie nr 3154/2018 w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

Głównymi narzędziami realizacji SRK 2030 są polityki rozwoju, programy strategiczne oraz strategiczne projekty (wskazane szczegółowo poniżej), określające szczegółowe działania dla osiągnięcia celów uzgodnionych w Strategii. Przyjęty katalog polityk, programów i projektów strategicznych nie jest katalogiem zamkniętym -  będzie mógł w kolejnych latach ulegać modyfikacji, w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i w poszczególnych obszarach (dziedzinach) zarządzania miastem.

Programy strategiczne, z uwagi na swoją kompleksowość, mogą realizować więcej niż jeden cel strategiczny i potrzeby rozwojowe więcej niż jednej Dziedziny zarządzania. Cele strategiczne realizowane są także poprzez zadania nieobjęte Programami strategicznymi, w tym przez zadania realizowane w ramach samodzielnych projektów lub przez zadania bieżące Dziedzin.

Relację pomiędzy celami strategicznymi SRK 2030 i Programami strategicznymi przedstawia poniższa tabela. Pochyłą czcionką zaznaczono Programy strategiczne uzupełniające dla danego celu strategicznego. 

 

Cele strategiczne SRK 2030

Polityki, Programy, Projekty strategiczne

Dziedzina wiodąca realizująca Polityki, Programy i Projekty strategiczne

I. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 Turystyka i promocja
Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030 Turystyka i promocja

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących na lata 2013-2024

Transport

Studium podstawowych tras rowerowych na lata 2015-2019

Transport

Program obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa na lata 2012-2030

Transport

     

II. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 (z perspektywą do 2030 roku) w Gminie Miejskiej Kraków Przedsiębiorczość i nauka

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

 

 

 

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

Kultura i ochrona dziedzictwa

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Gospodarka komunalna

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

 

 

 

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”

Bezpieczeństwo publiczne
Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016-2025 Transport

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków

oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2013-2024

Transport

Studium podstawowych tras rowerowych na lata 2015-2019

Aktualizacja w 2019 r.

Transport

Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa na lata 2012-2030

Transport

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 (polityka) Ochrona i kształtowanie środowiska

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków (program)

Gospodarka komunalna

Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (MPA) (polityka)

Gospodarka komunalna

Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040

Ochrona i kształtowanie środowiska

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Planowanie przestrzenne i architektura

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa 2019-2023

Ochrona i kształtowanie środowiska

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Ochrona i kształtowanie środowiska

Polityka Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 Ochrona i kształtowanie środowiska
Portfel projektów Zeroemisyjny KRAKÓW Gospodarka komunalna
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 Pomoc i integracja społeczna

Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

Kultura i ochrona dziedzictwa

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 Społeczeństwo Obywatelskie

 

 

 

V. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 Mieszkalnictwo
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 Społeczeństwo obywatelskie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa 2030

Pomoc i integracja społeczna
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 Pomoc i integracja społeczna

Program „Otwarty Kraków”

Społeczeństwo obywatelskie

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023

Społeczeństwo obywatelskie

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 Społeczeństwo obywatelskie

 

 

 

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO)

Administracja i cyfryzacja

Portfel projektów KRAKÓW - Smart City Administracja i cyfryzacja
Program Rdzeń - Centralny System Informatyczny GMK Administracja i cyfryzacja

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Windak
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2023-07-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź