Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O Strategii

Kraków przyszłości to silna europejska metropolia. To miasto inteligentne, otwarte na potrzeby mieszkańców, kreujące wspólną przestrzeń, w której każdy może znaleźć inspiracje do działania i wszechstronnego rozwoju. Taką wizję przyszłości Krakowa opracowaliśmy wspólnie - urzędnicy, mieszkańcy, środowiska akademickie, biznesowe i twórcze. I taką  wspólnie realizujemy - w naszym Krakowie, mieście, w którym chcemy żyć. 

 

 

Marzenie, cel, myślenie, działanie.

Strategia Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” jest podstawowym i najważniejszym dokumentem w procesie planowania przyszłości naszego miasta do 2030 roku, a jej przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa stanowi zobowiązanie władz lokalnych wobec mieszkańców do prowadzenia zadeklarowanej i – co ważne – wspólnie wypracowanej  polityki.

Treść Strategii wynika ze skonkretyzowanych potrzeb miasta i jego otoczenia i precyzuje konkretne działania podejmowane w celu osiągnięcia założonego stanu. Jako dokument, składa się z wizji, czyli pożądanego obrazu miasta; misji, czyli ogólnych kierunków działań; kształtów, wartości, terminów, czyli celów strategicznych; oraz z odpowiedzi na pytania „kto?, jak?, i co?”, czyli szczegółowych planów działania.

Podejmuje, w sposób przekrojowy, najważniejsze kwestie dla polityki rozwoju miasta, gwarantuje spójność zarządzania miastem (wszystkie planowane przez miasto działania, zawarte w innych programach operacyjnych, muszą być z nią zgodne).

Kopiec i tramwaj grafika z SRK

Podkreślamy atuty, wykorzystujemy szanse. Walczymy ze słabościami, minimalizujemy zagrożenia.

Generalnym celem powstania Strategii jest wspólna – władz miasta i mieszkańców – reakcja i odpowiedź na najważniejsze wyzwania przyszłości.

A są wśród nich m.in.: poprawa jakości powietrza, poprawa ładu przestrzennego, starzenie się społeczeństwa, zdolność przyciągania wyspecjalizowanych kadr, oczekiwania młodych ludzi związane z nowym miejskim stylem życia, niechęć części społeczeństwa do tworzenia wspólnoty, niepewność krakowian wynikająca z procesów ekonomicznych.

Zatem Strategia, uwzględniając powyższe, przewiduje i definiuje atuty miasta, szanse, zagrożenia i problemy, proponuje rozwiązania, mobilizuje do działania, przygotowuje miasto i mieszkańców do wymogów zmieniającego się otoczenia, inicjuje i prowadzi dialog dotyczący spraw miasta, wychodzi naprzeciw i wzmacnia aspiracje mieszkańców.

To już w Gminie Miejskiej Kraków trzeci dokument tego typu (po SRK 1999, SRK 2005) i o ile każdy z nich nieco inaczej określa wizję i misję Krakowa, to zawsze wspólnym mianownikiem i nadrzędnym celem jest dobrostan mieszkańców, poprawa  warunków i jakości ich życia.

W Strategii z 1999 roku, na ówczesnym etapie rozwoju Krakowa, za misję miasta przyjęto: umocnienie metropolitalnych funkcji Krakowa, jako europejskiego ośrodka kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług oraz nowoczesnego przemysłu, i w oparciu o te atuty stworzenie warunków stałej poprawy jakości życia mieszkańców.

W Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 roku dążyliśmy do rozwoju europejskiej metropolii i miasta obywatelskiego, zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój.

W perspektywie 2030 roku,  kształtujemy Kraków, jako nowoczesną metropolię: tętniącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, w której o dalszym rozwoju miasta zadecydują, wzmacniane przez Miasto, aspiracje, kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców.

Jaki będzie Kraków w 2030 roku? W naszej wizji rozwoju Kraków 2030 roku to lider m. in. w zakresie przedsiębiorczości opartej na kreatywności, lider w obszarze usług dla biznesu poszukującego wysoko wykwalifikowanych kadr, lider w kreowaniu współczesnej kultury artystycznej, lider w obszarze jakości życia (w tym w ofercie spędzania czasu wolnego). Nasze miasto w 2030 roku to jedno z dwóch najważniejszych miast Polski (obok Warszawy), silna europejska metropolia, miasto inteligentne, przyjazne do życia (wg idei smart city) w sześciu poniższych obszarach rozwoju.

W obszarze „Inteligentna i nowoczesna metropolia” chcemy m.in. wykorzystać potencjał Krakowa do budowy trwałego partnerstwa z innymi metropoliami Europy. W tym celu zaplanowana została m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, budowa węzłów przesiadkowych integrujących wszystkie rodzaje komunikacji zbiorowej.

W obszarze „Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy” dążyć będziemy do tego, aby potencjał Krakowa wykorzystać do budowy innowacyjnej i silnej gospodarki opartej na wiedzy, przy zaangażowaniu najwyższej jakości kadr. Wśród działań zapisanych w Strategii przewidziane zostały m.in.: Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, Program Promocji Zatrudnienia, Program współpracy Miasta z Krakowskim Ośrodkiem Akademickim, budowę Centrum Nauki „Kopernik”.

W obszarze „Kultura i dziedzictwo kulturowe” chcemy pobudzać i rozwijać kreatywność mieszkańców budując wspólnotę otwartych obywateli realizujących swoje pasje i ambicje, zapewniając mieszkańcom Krakowa  równy i powszechny dostęp do wydarzeń kulturalnych, miejsc spotkań i twórczych dyskusji.

W obszarze „Jakość życia”, dążyć będziemy do tego, aby priorytetem wszystkich działań Strategii było bezpieczeństwo, komfort i wysoka jakość życia mieszkańców Krakowa. Chcemy udostępnić nowe przestrzenie publiczne, rozumiane jako miejsca spotkań, aktywności, integracji społecznej, wymiany poglądów oraz dialogu, a także poprawić standardy jakości środowiska i zrewitalizować przestrzeń miejską oraz promować zdrowy styl życia. Chcemy zapewnić powszechny dostęp do usług publicznych, rozwijać przyjazny, ekologiczny i efektywny system transportowy, z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego. W zapisach Strategii na uwagę zasługują m.in.: Miejski Program Rewitalizacji, Program ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, Powiatowy Program zwiększenia lesistości miasta Krakowa.

W obszarze „Kapitał społeczny” dążyć będziemy do wzmocnienia wspólnoty mieszkańców i ich zaangażowania w zarządzanie miastem. W Strategii zaplanowany zostały m.in Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pt. Młody Kraków.

W obszarze „Zarządzanie miastem” dążyć będziemy do tego, aby Kraków był nowocześnie i profesjonalnie zarządzanym miastem, z wysoką jakością świadczonych usług publicznych oraz racjonalną gospodarką przestrzenną. Strategia przewiduje m.in.: rozwiniecie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), upowszechnienie otwartych systemów dostępu do informacji publicznych, prowadzenie badań opinii społecznej.

Błonia grafika z SRK

Partycypacja, czyli dialog.

Strategia Rozwoju Krakowa 2030 nie jest, i nie powinna być, tworem autorskim władz lokalnych. Partycypacja i partnerstwo są ważnymi zasadami i wartościami dla wspólnoty samorządowej, a skuteczność procesu jej wdrażania jest uzależniona od zaangażowania i aktywności wielu środowisk. 

Tak też powstawała Strategia rozwoju Krakowa 2030:  w wyniku partycypacyjnego i eksperckiego procesu współdziałania wielu grup i środowisk zaangażowanych od początku w prace planistyczne Jest też efektem otwartych dyskusji i inicjowania różnorodnych form zaangażowania mieszkańców.

W wyniku tak szeroko zaprojektowanych konsultacji, z udziałem ponad 1000 osób, jest wspólnym, obywatelskim pomysłem na przyszłość Krakowa i zarazem dokumentem strategicznym Miasta,  w którego powstanie zaangażowała się najliczniejsza grupa mieszkańców.  

Różnorodność zaangażowanych osób, ich głos w dyskusji i udział w pracach stanowi potężną siłę tej Strategii i odróżnia ją od  poprzednich wersji.

W efekcie powstał ambitny dokument, precyzujący sześć głównych celów strategicznych dla Krakowa (wraz z przyporządkowanymi celami operacyjnymi, politykami, programami i projektami), jako rodzaj umowy społecznej z mieszkańcami na rzecz rozwoju Miasta do roku 2030.

Bądźmy razem w trosce o nasze Miasto!

pokaż metkę
Autor: Jadwiga Kozień
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-11-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź