Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel Strategiczny IV - Kraków – miasto przyjazne do życia

Kraków 2030 to miasto przyjazne do życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY IV

Kraków – miasto przyjazne do życia

CEL OPERACYJNY IV.1

Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna

CEL OPERACYJNY IV.2

Zrewitalizowane obszary miejskie

CEL OPERACYJNY IV.3

Zrównoważone środowisko

CEL OPERACYJNY IV.4

Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy

CEL OPERACYJNY IV.5

Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie

CEL OPERACYJNY IV.6

Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia

 

Do czego zmierzamy?

 • Chcemy udostępnić nowe  przestrzenie publiczne, rozumiane jako miejsca spotkań, aktywności, integracji społecznej, wymiany poglądów oraz dialogu; chcemy poprawić standardy jakości środowiska i zrewitalizować przestrzeń miejską.
 • Chcemy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, powszechny dostęp do usług publicznych i rozwijać przyjazny, ekologiczny i efektywny system transportowy z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego.
 • Chcemy promować w Krakowie zdrowy styl życia.

Kluczowe działania

 1. Wzmacnianie systemowych działań, w efekcie których wzrośnie dbałość o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetykę i walory widokowe.
 2. Skuteczne zwalczanie nielegalnych reklam i graffiti.
 3. Przywracanie  przestrzeni publicznych mieszkańcom poprzez ograniczenie dostępu samochodów osobowych do centrum miasta, w zamian rozwijając efektywny i przyjazny środowisku system transportu zbiorowego.
 4. Kształtowanie ulic, szczególnie w centrum miasta i wewnątrz osiedli jako przestrzeni publicznych (odwołując się do koncepcji „ulic – ogrodów”), poprzez uspokajanie ruchu, wprowadzanie pasów zieleni, znoszenie rozgraniczenia na chodnik i jezdnię oraz równoważenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.
 5. Pozyskanie nowych terenów dla przestrzeni publicznych, tworząc ich zintegrowaną sieć. Tworzenie w każdej dzielnicy funkcjonalnych centrów lokalnej tożsamości, obejmujących m.in. Kluby Rodzica i Centra Aktywności Seniorów.
 6. Przeciwdziałanie nadmiernej komercjalizacji przestrzeni publicznych; stymulowanie na tych terenach, szczególnie placach, powstawania  atrakcyjnych  miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji, dostępnych nie tylko dla użytkowników obiektów komercyjnych.
 7. Zrewitalizowanie istniejących terenów zieleni oraz zwiększenie powierzchni nowych terenów dla rekreacji w obszarze miasta.
 8. Tworzenie i ochrona parków rzecznych.
 9. Projektowanie zielonych przestrzeni w otoczeniu zabudowy miejskiej oraz wewnątrz osiedli i w centrum miasta („parki kieszonkowe”, podwórka, skwery).
 10. Przeciwdziałanie tworzeniu barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, wykluczających osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 11. Stosowanie zasad zapobiegania przestępczości przez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.
 12. Ograniczanie niekorzystnych skutków masowego ruchu turystycznego w niektórych dzielnicach Krakowa, szczególnie wyludniania się Starego Miasta, Kazimierza i Starego Podgórza-Zabłocia.
 13. Ograniczanie niekorzystnych skutków (w tym gentryfikacji) intensywnej aktywności budowlanej, szczególnie na obszarze Zabłocia.
 14. Odbudowanie pozytywnego wizerunku Nowej Huty, który jest czynnikiem kształtowania tożsamości i wspólnoty lokalnej.
 15. Dostosowywanie otoczenia osiedli i terenów mieszkaniowych do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
 16. Umożliwianie włączenia społecznego, poprzez poprawę infrastruktury stwarzającej lepsze warunki dla edukacji, nauki, kultury oraz zapewnienie pomocy społecznej.
 17. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów rewitalizowanych, w tym wzmacnianie przedsiębiorczości społecznej.
 18. Dążenie do harmonizacji struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów mieszkaniowych.
 19. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację wszystkich pieców węglowych, z równoczesną kontynuacją programu osłonowego oraz zintensyfikowanie współpracy Krakowa z otaczającymi gminami i samorządem województwa na rzecz ograniczenia emisji napływowych.
 20. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej poprzez zwiększanie udziału w ruchu transportu zbiorowego i innych ekologicznych form mobilności, szczególnie rowerów, oraz radykalne ograniczenie ruchu samochodów w centrum Krakowa.
 21. Ograniczenie emisji hałasu poprzez wprowadzanie wyciszonych torowisk tramwajowych, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego (w tym elektrycznego), stosowanie nawierzchni drogowych o ograniczonej emisji hałasu, ograniczanie dopuszczalnej prędkości ruchu samochodów i stosowanie ekranów akustycznych tylko w przypadku braku alternatywy.
 22. Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska poprzez preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych.
 23. Efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby do 50% odpadów (papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła) podlegało ponownemu wykorzystaniu.
 24. Modernizowanie i rozbudowa infrastruktury komunalnej.
 25. Niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta.
 26. Stosowanie zasady tzw. zielonych zamówień publicznych przy planowaniu inwestycji i zakupów.
 27. Edukowanie i promowanie postaw proekologicznych.
 28. Wprowadzenie zdecydowanego uprzywilejowania komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim oraz lepszej dostępności i odpowiedniej częstotliwości kursów.
 29. Integracja  systemów transportowych z przyznaniem priorytetu dla transportu szynowego.
 30. Adaptacja istniejących linii kolejowych dla potrzeb ruchu pasażerskiego, wprowadzenie szybkich, regularnych połączeń o dużej częstotliwości w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), docelowo co 20 minut.
 31. Integracja biletów wszystkich środków transportu, w tym transportu kolejowego.
 32. Podejmowanie działań na rzecz miasta przyjaznego pieszym, w tym poprzez obniżanie lub likwidację krawężników, uwalnianie chodników od parkujących samochodów, wyłączanie sygnalizacji świetlnej, oświetlanie ciągów pieszych i stosowanie elementów małej architektury.
 33. Rozwijanie infrastruktury rowerowej, obejmującej także parkingi dla rowerów, w tym parkingi zadaszone.
 34. Wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu w obrębie II obwodnicy, w tym strefy „tempo 30 km/h” (obszary o dużym ruchu pieszych oraz na osiedlach mieszkaniowych).
 35. Ograniczenie międzydzielnicowego tranzytowego ruchu samochodowego wewnątrz III obwodnicy.
 36. Podjęcie działań na rzecz uznania terenów wewnątrz II obwodnicy za obszar o obniżonej emisji komunikacyjnej.
 37. Promowanie  modelu współdzielenia (współużytkowania) samochodów i rowerów oraz wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych dla osób o obniżonej mobilności (osoby z niepełnosprawnością, starsze, z dziećmi).
 38. Wyznaczenie wydzielonych pasów ruchu przeznaczonych dla autobusów (bus pasy) w celu zwiększania niezawodności transportu zbiorowego.
 39. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich.
 40. Zintensyfikowanie edukacji dla bezpieczeństwa.
 41. Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie.
 42. Promowanie Krakowa jako miasta przyjaznego, otwartego i bezpiecznego.
 43. Usprawnienie zarządzania kryzysowego.
 44. Podjęcie działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych, zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne deszcze, wiatry, burze, susze, fale upałów i zimna, miejskie wyspy ciepła.
 45. Dążenie do „wizji 0” – zero ofiar śmiertelnych na drogach wśród pieszych i rowerzystów.
 46. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców.
 47. Kontynuacja i rozwijanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 48. Zapewnienie dostępności i podniesienie jakości profilaktycznych usług zdrowotnych i edukacji zdrowotnej.
 49. Wprowadzenie systemowych rozwiązań na rzecz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i dziećmi.
 50. Zorganizowanie sieci Dziennych Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych.
 51. Wprowadzenie bardziej kompleksowej edukacji sportowej.
 52. Poprawa efektywności współpracy Miasta z organizacjami sportowymi.
 53. Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, tak aby wszystkie szkoły gminne miały zmodernizowaną infrastrukturę sportową w postaci boisk wyposażonych w nowoczesną, sztuczną nawierzchnię.  
 54. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym poprzez kontynuowanie dotowania miejsc we wszystkich placówkach oraz budowę lub kupno lokali z przeznaczeniem na żłobki

 

Narzędzia realizacji

 

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celów Strategicznych

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan w 2016

Stan w 2022

Wartość docelowa 2030

Odsetek powierzchni Krakowa pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Zakres obszaru miasta Krakowa kształtowany przez samorząd planem zagospodarowania przestrzennego

48,7%

75,6%

95%

Dostępność publicznych terenów zielonych dla mieszkańców

Odsetek osób mieszkających w zasięgu 300 metrów (ok. 15 minut spaceru) od zieleni miejskiej o charakterze rekreacyjnym

75% (2017)

81,94%

Trend wzrostowy

Udział lasów w powierzchni miasta ogółem

Powierzchnię lasów w relacji do powierzchni miasta ogółem

4,4%

4,81%

7%

Liczba parków „kieszonkowych”

Liczbę małych parków (do 0,5 ha)

4 (2017)

36

70

Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 w ciągu roku

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza

104

39

Poniżej 35 dni 

Poziom recyklingu

Postawy ekologiczne mieszkańców, wyrażone udziałem odpadów przygotowanych do odzysku w całości odpadów

33%

27,15%

Do 60%

Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych

Zakres wykorzystywania komunikacji publicznej przez mieszkańców

33%

34,9%

Przedział 38-42%

Udział transportu rowerowego w podziale zadań przewozowych

Zakres wykorzystywania roweru jako środka komunikacji przez mieszkańców

4,5%

7%

Przedział 13-17%

Indeks strachu przed przestępczością

Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

33,09% (2018)

38,47%

Trend spadkowy

Liczba przestępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców

Skalę zjawisk przestępczych w Krakowie

2 929

2 694

Trend spadkowy

Odsetek mieszkańców uprawiających sport

Postawy prozdrowotne mieszkańców, wyrażone uczestnictwem w aktywnościach sportowych

31%

34,6%

Trend wzrostowy

Średnie dalsze trwanie życia kobiet

Kondycję zdrowotną mieszkańców Krakowa

82,6

82,3

86,1

Średnie dalsze trwanie życia mężczyzn

Kondycję zdrowotną mieszkańców Krakowa

76,3

75,9

82,4

Liczba zgonów związanych z chorobami cywilizacyjnymi w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (choroby układu oddechowego, układu krążenia, nowotwory)

Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi

510,6 (2015)

827,03

415

 

Monitoring realizacji

 

Informacje na temat realizacji Celów Strategicznych, w podziale na lata (od 2018 roku)   

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Chełstowska
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2024-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź