Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel Strategiczny V - Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Kraków 2030 to silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY V

Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

CEL OPERACYJNY V.1

Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców

CEL OPERACYJNY V.2

Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych)

CEL OPERACYJNY V.3

Spójność społeczna

 

Do czego zmierzamy?

 • Chcemy w Krakowie budować wspólnotę podzielanych wartości i celów, wzmacniać poczucie wspólnotowości mieszkańców Krakowa i zwiększać ich zaangażowanie w zarządzanie miastem.

Kluczowe działania

 1. Edukacja mieszkańców - zwłaszcza dzieci i młodzieży - w zakresie budowania poczucia współodpowiedzialności, więzi, wspólnoty i patriotyzmu.
 2. Rozbudowa skutecznych mechanizmów konsultacji, pozwalających mieszkańcom i organizacjom pozarządowym na współkształtowanie decyzji i polityk miejskich.
 3. Wprowadzenie mechanizmów wspierania lokalnych inicjatyw, opierających się na szerokiej partycypacji i oddolnych inicjatywach, budujących wspólnotę w skali sąsiedzkiej i osiedlowej (np. mikrogranty dla inicjatyw lokalnych).
 4. Stworzenie  spójnego systemu komunikacji społecznej, obejmującego  osiedla i wspólnoty sąsiedzkie, w tym także w sposób nie wymagający umiejętności cyfrowych. 
 5. Wzmocnienie  instytucji miejskich (szkoły, biblioteki, domy kultury, rady dzielnic), aby efektywniej umożliwiały prowadzenie aktywności społecznych i obywatelskich.
 6. Zwiększenie kompetencji gremiów doradczych, takich jak: Młodzieżowa Rada Krakowa, Rada Krakowskich Seniorów, Komisje Dialogu Obywatelskiego.
 7. Rozszerzenie funkcji i kompetencji Rad Dzielnic w kierunku pełniejszej reprezentacji potrzeb społeczności lokalnych.
 8. Zapewnienie lepszej integracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym poprzez organizowanie placówek dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 9. Wspieranie przez Miasto działalności organizacji społecznych na rzecz wzrostu aktywności obywateli oraz wspieranie działań zmierzających do profesjonalizacji sektora organizacji społecznych; wspieranie niesformalizowanych ruchów miejskich, poprzez m.in. zapraszanie do debat, konsultacji.
 10. Promowanie idei wolontariatu w różnych grupach społecznych oraz wspieranie  inicjatyw samopomocowych  mieszkańców.
 11. Realizacja programów przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego; realizacja programów integracji społecznej, międzypokoleniowej i międzykulturowej.
 12. Promowanie modelu rodziny z dziećmi, rodziny wielopokoleniowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.
 13. Prowadzenie cyklicznych programów aktywizujących rodziny z dziećmi, w oparciu o centra kultury, młodzieżowe domy  kultury, Kluby Rodzica, muzea, biblioteki i inne przestrzenie wielofunkcyjne.
 14. Wspieranie  rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz dążenie do zapewnienia  ciągłości  życia zawodowego osób starszych.
 15. Rozwijanie i dostosowywanie usług publicznych, infrastruktury technicznej i systemów informacji do potrzeb osób starszych.
 16. Wspieranie cudzoziemców i migrantów w asymilacji i funkcjonowaniu w mieście.

Narzędzia realizacji

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celu dostępne są tutaj

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan aktualny 2016

2030

Frekwencja w wyborach samorządowych (wybory prezydenta I tura)

Aktywność obywatelską mieszkańców

41,9% (2014)

trend wzrostowy

Frekwencja w ramach głosowania na budżet obywatelski

Aktywność obywatelską mieszkańców

5% (2017)

trend wzrostowy

Liczba organizacji pozarządowych wnioskujących o wsparcie

Wielkość trzeciego sektora związanego z miastem (organizacje realnie funkcjonujące, podejmujące współpracę z Miastem)

1 164

trend wzrostowy

Zadowolenie mieszkańców z możliwości wpływania na władze miasta

Zdolność do prowadzenia dialogu społecznego przez administrację samorządową

22%

trend wzrostowy

Skala interwencji w ramach zadań pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków

Odsetek osób w rodzinach objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odniesiony do liczby mieszkańców Krakowa

4,4%

trend spadkowy

 

Informacje na temat realizacji Celu Strategicznego V, od 2018 roku - w podziale na poszczególne lata - dostępne są tutaj.   

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2021-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź