Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Etapy tworzenia SRK2030

Strategia Rozwoju Krakowa powstała w wyniku wspólnego działania wielu grup i środowisk zaangażowanych od początku w prace planistyczne; jest zatem wspólnym pomysłem na przyszłość Krakowa. Od początku prac, Strategii towarzyszyły otwarte dyskusje i różnorodne formy zaangażowania mieszkańców. Przebieg prac nad budowaniem Strategii Rozwoju Krakowa 2030 został podzielony na 4 Etapy. 

ETAP 1 - Wizja i Misja

 • 1.07.2013 – Inauguracja prac nad Strategią. Władze miasta przedstawiają kontekst aktualizacji Strategii; formułowane są zasady obowiązujące w procesie planowania strategicznego. Wnioski
 • 18.07.2013 – Warsztaty dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa. Raport
 • 16.09.2013 – Warsztaty  dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa – ciąg dalszy. Raport
 • 1.10.2013 – Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa. Raport
 • Podsumowanie prac nad wizją i misją - Podsumowanie

ETAP 2 - Prace diagnostyczne

 • 4.10.2013 – 24.04.2014 – Warsztatowe prace diagnostyczne (Diagnoza, Analiza SWOT) w zespołach obszarowych.

Prace nad diagnozą strategiczną prowadzone były warsztatowo, w 4 obszarach strategicznych, z wykorzystaniem metody world cafe. W efekcie powstała diagnoza oraz analiza SWOT.

Obszar strategiczny A - Kraków – miasto aktywnych obywateli

Spotkania Zespołu - 13.09.2013 i 7.10.2013. Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - Warsztat dotyczący analizy SWOT - 5.11.2013 i 20.11.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru A

Obszar strategiczny B - Kraków – nowoczesny ośrodek gospodarki

Spotkanie Zespołu - 9.10.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 23.10.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 6.11.2013.Protokół

Spotkanie Zespołu - 25.11.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru B

Obszar strategiczny C - Kraków miejsce zamieszkania i rekreacji

Spotkanie Zespołu - 4.10.2013.Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - 16.10.2013.Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - Analiza SWOT - Warsztat cz. I - 3.12.2013 i Warsztat cz. II - 17.12.2013.Diagnoza i analiza SWOT Obszaru C

Obszar strategiczny D - Kraków metropolitalny

Spotkanie Zespołu - 30.09.2013.Protokół

Materiały:

„Metropolia Kraków” - Wprowadzenie do analizy jednego z obszarów problemowych w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - Prezentacja

Pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - Warsztaty - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 14.10.2013.Protokół. Podsumowanie warsztatów

Spotkanie Zespołu - 28.10.2013.Protokół.Diagnoza - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 18.11.2013.Protokół. SWOT - Zestawienie. Diagnoza i analiza SWOT Obszaru D

ETAP 3 – Prace planistyczne

 • 12.05 – 3.06.2014 – Warsztatowe prace nad planem strategicznym, w zespołach obszarowych (cele strategiczne i operacyjne, działania kluczowe, polityki, programy, projekty oraz propozycje wskaźników).

Prace nad planem strategicznym w Zespołach obszarowych objęły 5 obszarów strategicznych:

Obszar strategiczny A - Kapitał społeczny

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014. Podsumowanie

Spotkanie Zespołu - 22.05.2014 i 3.06.2014. Plan strategiczny Obszar A

Obszar strategiczny B - Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014. Notatka

Spotkanie Zespołu - 29.05.2014. Notatka. Plan strategiczny Obszar B

Obszar strategiczny C - Jakość życia

Spotkanie Zespołu - 26.05.2014. Notatka 

Spotkanie Zespołu - 28.05.2014. NotatkaPlan strategiczny Obszar C

Obszar strategiczny D - Inteligentna /nowoczesna metropolia

Spotkanie Zespołu - 12.05.2014. Protokół

Materiały:

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia" część 1 - Prezentacja

Spotkanie Zespołu - 20.05.2014. Protokół

Materiały:

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia" część 2 - Prezentacja

Plan strategiczny Obszar D

Obszar strategiczny E - Kultura i dziedzictwo kulturowe

Spotkanie Zespołu - 15.05.2014 i 29.05.2014.Wypracowana propozycja celów i działań. Plan strategiczny Obszar E

Prace w zespołach, pod przewodnictwem ekspertów obszarowych, doprowadziły do powstania uspołecznionej konstrukcji planu operacyjnego Strategii. Dzięki pracom warsztatowym zdefiniowane zostały: cele strategiczne, cele operacyjne, działania kluczowe oraz wstępne propozycje wskaźników monitorowania SRK 2030. Jednak wraz z przyjęciem krajowej polityki miejskiej oraz ustawy o rewitalizacji stało się konieczne dokonanie ponownej pogłębionej analizy projektu SRK 2030.

ETAP 4 - Prace planistyczne, uzgodnienia, konsultacje

 • Weryfikacja i uszczegółowienie działań kluczowych, projektów strategicznych, opracowanie ram finansowych, systemu wdrażania i wskaźników.
 • 22.02.2016 – Ogólnopolska konferencja „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”. Konferencja
 • 5-6.04.2016 – II Europejski Kongres Samorządów, panele dyskusyjne: „Rewitalizacja jako instrument strategicznego zarządzania miastem. Implikacje dla strategii rozwoju miasta” oraz „Człowiek w przestrzeni miasta – rewitalizacja jako proces o wymiarze społecznym. Implikacje dla strategii rozwoju miasta”.
 • 15.06.2016 – Prezydent Miasta Krakowa inauguruje proces konsultacji społecznych.
 • 28.06.2016 – Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – część I”. Podsumowanie
 • 26.09.2016 – Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – część II”. Podsumowanie
 • 20.02 – 31.03.2017 – Ankieta internetowa „SRK2030 Skonsultujemy to z Tobą!”.
 • 20.02.2017 – Początek kampanii promującej hasło „Tu chcę żyć. Kraków 2030.” z udziałem Ambasadorów kampanii promującej SRK2030, którymi byli Zofia Gołubiew, Andrew Hallam, Julien Hallier, Bartosz Szydłowski i Ewa Wachowicz. Ambasadorzy
 • 18-20.03.2017 –  „KrakHack” – pierwszy w Polsce miejski hackathon. KrakHack
 • 27-28.03.2017 – III Europejski Kongres Samorządów, panele dyskusyjne dedykowane SRK 2030: „Polskie metropolie w sieci współpracy” oraz „Metropolie jako bieguny wzrostu i innowacji”. Kongres
 • 28.03.2017 – Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – uzgodnienia dotyczące obszaru metropolitalnego.
 • 5-6.04.2017 –  #patchwork „Tu chcę żyć. Kraków 2030.”. Cykl paneli dyskusyjnych z debatą podsumowującą z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. #patchwork
 • 11.04. 2017 – Ogólnopolska Konferencja „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii”. Konferencja
 • 7-27.08.2017 – Konsultacje społeczne projektu SRK 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko.

Dokumenty, uzgodnienia i opinie:

 1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
 2. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 3. Tabela: Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.
 4. Opinie dotyczące obowiązku Przeprowadzenia SOOS z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 5. Uzgodnienia zakresu i szczegółowości informacji zawartej w Prognozie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 6. Opinia do Prognozy wraz ze Strategią z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 7. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia ponownej Oceny Strategicznej dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa (1).
 8. Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia ponownej Oceny Strategicznej dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa (2).
 • 4.09.2017 – Zaopiniowanie projektu SRK 2030 przez Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisje Dialogu Obywatelskiego. Dokument
 • 08.02.2018 - Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030". SRK2030
pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-08
Data aktualizacji: 2022-04-29
Powrót