górne tło

Kraków przyszłości

Kraków to ludzie, wartości i przestrzeń.
Kraków to nowoczesność w myśleniu, kreatywność i tradycja.
To nasze marzenia. I odwaga zmian.

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Krakowa 2030 zostały opracowane zgodnie z koncepcją miasta inteligentnego (smart city).

Idea miast inteligentnych wpisuje się w szerszą koncepcję rozwoju przyjętą przez Unię Europejską jaką jest tzw. inteligentny rozwój. W odniesieniu do miast jest rozumiany jako rozwój wspierający te zasoby rozwojowe, którymi miasto jest w stanie konkurować o nowe inwestycje oraz mieszkańców.

Jako inteligenta i nowoczesna metropolia chcemy w roku 2030 stać się silnym ośrodkiem  nowej aktywności  Polski, Europy i świata.  Chcemy w Krakowie organizować najważniejsze wydarzenia gospodarcze, naukowe  i  polityczne. Chcemy być  strategicznym partnerem w wymianie idei, wiedzy i innowacji.  Chcemy w Krakowie uczyć  wartości dialogu jako formy spotkania -  tak społeczeństw  jak i kultur.  

Cele strategiczne realizowane są poprzez Programy strategiczne oraz zadania nieobjęte Programami strategicznymi, w tym przez zadania realizowane w ramach samodzielnych projektów lub przez zadania bieżące poszczególnych Dziedzin zarządzania.

Kraków Smart City 2030

 

Graf Celów Strategicznych

Gospodarka (smart economy)

Inteligentna gospodarka powinna opierać się na nowoczesnych usługach, przemyśle i sektorze badawczo-rozwojowym, dysponować rozwiniętymi przestrzeniami biznesowymi, generującymi rozwój branż kreatywnych, wykazywać się innowacyjnością, elastycznością rynku pracy oraz efektywną współpracą nauki i biznesu.

Kapitał ludzki i społeczny (smart people)

Inicjatorami zmian w mieście powinni być mieszkańcy, którzy, dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście.

Jakość życia (smart living)

Miasto inteligentne daje swoim mieszkańcom przyjazne miejsce do życia, w szczególności przez zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych (w tym usług świadczonych on-line), wysokiej jakości edukacji, ochrony zdrowia i opieki nad ludźmi starszymi, nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, przez dążenie do uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej i zagospodarowania czasu wolnego, a także dbałość o stan środowiska naturalnego oraz tereny zielone.

Mobilność (smart mobility)

Miasto powinno posiadać zintegrowany i bezpieczny system transportowy, wykorzystujący rozwiązania sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze miasto powinno tworzyć efektywną sieć powiązań o dużej szybkości, łączących wszystkie jego zasoby.

Środowisko naturalne (smart environment)

Miasto inteligentne optymalizuje zużycie energii, prowadzi działania na rzecz ochrony oraz adaptacji do zmian klimatu, działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska, a gospodarka zasobami miasta oparta jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem infrastruktury opartej o nowoczesne technologie.

Zarządzanie (smart governance)

Przez inteligentne zarządzanie rozumie się zarządzanie publiczne, w którym istotną rolę odgrywają kompetencje, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji, transparentność działania oraz wysoka jakość i dostępność usług publicznych. Wymaga to stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem, uwzględniającego uczestnictwo wszystkich użytkowników miasta w realizacji celów smart city oraz efektywnej współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Cele Strategiczne SRK 2030

 

Cele strategiczne SRK 2030

Cele operacyjne SRK 2030

I. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury

I.1 Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata

I.2 Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

II. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

II.1 Współpraca nauki, biznesu i samorządu

II.2 Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw

II.3 System kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

III. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

III.1 Kraków - miastem europejskiej stolicy kultury

III.2 Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

VI.1 Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna

IV.2 Zrewitalizowane obszary miejskie

IV.3 Zrównoważone Środowisko

IV.4 Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy

IV.5 Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie

IV.6 Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia

V. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

V.1 Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców

V.2 Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych)

V.3 Spójność społeczna

VI. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

VI.1 Przyjazna i sprawna administracja

VI.2 Wysoka jakość strategicznego zarządzania miastem