Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Statystyka eksperymentalna- sytuacja dochodowa mieszkańców Krakowa w 2018 roku

Poniżej, na podstawie opracowania przygotowanego przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiono sytuację dochodową mieszkańców dla miasta Krakowa.

Wszystkie prezentowane w opracowaniu dane dotyczą roku 2018. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej: z badania dotyczącego sytuacji dochodowej wyłączono jednostki (heksagony) o liczbie pracowników najemnych mniejszej niż 10 oraz o liczbie budynków mniejszej niż 3, dane dotyczące dochodów pracowników najemnych przedstawiono wyłącznie na siatce heksagonów o boku 500 metrów. 

Źródła danych do przygotowania opracowania stanowiły informacje pozyskane z:

- Głównego Urzędu Statystycznego ze Zintegrowanej Bazy Populacji,  w oparciu o zintegrowane źródła administracyjne. Z bazy tej zaimportowano dane dotyczące populacji w zakresie miejsca zamieszkania (dane adresowe), współrzędnych geograficznych budynków będących miejscem zamieszkania, płci oraz wieku.

- z Ministerstwa Finansów – rejestry podatkowe Ministerstwa Finansów zawierające informacje pochodzące z formularza podatkowego PIT-11 - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Z tej bazy pozyskano dane o dochodach brutto uzyskanych w 2018 r. przez mieszkańców prezentowanych obszarów.

Prezentowane dochody brutto dotyczą wyłącznie pracowników najemnych, tj. osób uzyskujących dochód z tytułu wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy.

Charakterystyka mieszkańców pod względem ich dochodów uzyskanych w 2018 r. została opisana za pomocą poniżej zamieszczonych wskaźników.

Tabela: Dane i wskaźniki zastosowane w badaniu sytuacji dochodowej

Lp.

Nazwa

Opis

1.

Mediana dochodów

Poziom dochodów pracowników najemnych mierzono medianą dochodów tj. wartością wyznaczającą granicę dochodów, którą połowa populacji pracowników najemnych osiągnęła, a druga połowa jeszcze nie przekroczyła

2.

Relacja decyla dziewiątego do decyla pierwszego (P90/P10)

Miarą pozwalającą określić, jak bardzo różnią się od siebie dochody pracowników najemnych uzyskujących bardzo małe i bardzo duże dochody jest relacja decyla dziewiątego i decyla pierwszego (P90/P10). Im większe są nierówności w dochodach podatników, tym większa jest wartość tego wskaźnika.

 

3.

Wskaźnik zróżnicowania kwintylowego (S80/S20)

Miarą zróżnicowania dochodów jest także wskaźnik zróżnicowania kwintylowego (S80/S20). Stosunek S80/S20 jest relacją sumy dochodów wszystkich pracowników najemnych znajdują­cych się w grupie 20% osób o najwyższych dochodach i sumy dochodów wszystkich pracowników najemnych znajdujących się w grupie 20% osób o najniższych dochodach.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-11-25
Data aktualizacji: 2021-12-17
Powrót