Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pierwsza ewaluacja SRK 2030

7 lutego 2018 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą „Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” 

Zgodnie z jej zapisami, ocenie efektów i jakości działań związanych z wdrażaniem SRK2030 służy jej okresowa ewaluacja, prowadzona zarówno w trakcie realizacji Strategii, jak i na koniec założonego horyzontu czasowego.  Ewaluacja w trakcie realizacji SRK2030 jest dokonywana raz na dwa lata (tzw. ewaluacja on-going); na podstawie jej wyników możliwa będzie rewizja i aktualizacja celów, w tym wskaźników strategicznych oraz działań kluczowych i programów strategicznych. Ewaluacja powinna być prowadzona z wykorzystaniem danych z monitoringu, w trybie partycypacyjnym z udziałem mieszkańców i środowisk ważnych dla polityki rozwoju Krakowa. Rok 2021 jest  pierwszym rokiem pozwalającym, poprzez ewaluację, podsumować ponad dwuletni okres realizacji SRK2030 (SRK 2030 została przyjęta w lutym 2018 roku, ale w listopadzie 2018 roku weszło w życie zarządzenie określające sposób jej realizacji).

Dodatkowym aspektem wymagającym uwzględnienia przy ewaluacji jest kontekst prawny, w związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 roku (Dz. U. 2020 r. poz. 1378), w której znowelizowano przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. W ramach tych zmian,  w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1 378), w art. 10 e i n. znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy, w tym jej obowiązkowe elementy. W gminach, w których obowiązuje strategia, tak jak w przypadku Gminy Miejskiej Kraków, podlega ona aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa (zgodnie z art. 10 f. ustawy o samorządzie gminnym). 17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa uchwałą nr XXXI/422/20 uchwalił Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, która stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa strategie rozwoju na poziomie lokalnym powinny być spójne ze strategią rozwoju ponadlokalnego. Ta ostatnia jest obecnie przedmiotem prac Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Dlatego przedmiotem ewaluacji on-going Strategii Rozwoju Krakowa 2030 będzie także ocena spójności tego dokumentu ze strategią rozwoju województwa i ze strategią rozwoju ponadlokalnego.

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, zlecił wykonanie badania pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030 (SRK2030)” firmie  Ecorys Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

Głównym celem tegorocznego badania jest ocena aktualności celów i działań Strategii Rozwoju Krakowa w perspektywie aktualnych uwarunkowań rozwoju, trendów społeczno-gospodarczych oraz wyzwań środowiskowo - klimatycznych. Badanie pozwoli także m.in. na ocenę aktualności SRK2030 z perspektywy aktualnych oczekiwań osób/instytucji objętych celami strategicznymi, ocenę trafności, skuteczności i efektywności realizacji Strategii; wskaże problemy i bariery we wdrażaniu Strategii. W wyniku badania zostaną sformułowane wnioski i rekomendacje w zakresie zmian mających służyć realizacji Strategii, a w razie potrzeby – także w zakresie aktualizacji Strategii – z opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian i modyfikacji.

Realizację badania zaplanowano w okresie  od końca września 2021 roku do 31 marca  2022 roku.

Badaniami zostaną objęci wybrani przedstawiciele następujących grup :

  • osoby bezpośrednio zaangażowane w pracę nad dokumentem obecnej Strategii;
  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie Strategii w Urzędzie Miasta Krakowa;
  • beneficjenci Strategii (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe, akceleracyjne etc.) nie będący jednocześnie osobami zaangażowanymi w prace nad Strategią;
  • przedstawiciele krakowskich organizacji społecznych oraz mieszkańcy Krakowa;
  • członkowie Rady Strategii.

Raport z ewaluacji Strategii będzie gotowy pod koniec marca 2022 roku. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-11-17
Data aktualizacji: 2022-04-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź