górne tło

Raport badawczy BK 2020

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników.

Szczegółowe wyniki odzwierciedlają zakres tematyczny badania:

W końcowej części Raportu znajdą Państwo porównanie wartości wskaźników dla lat 2014 – 2020. Przy analizie wartości wskaźników w czasie należy pamiętać, że na wynik badania w 2020 roku (zarówno in plus jak in minus) mogła mieć wpływ odmienna technika badawcza i związane z nią różnice struktury próby badawczej, opisane szerzej w części metodologicznej Raportu. Wiarygodna interpretacja wyników badania z 2020 roku wymaga dalszej obserwacji i potwierdzenia w wynikach kolejnych badań w latach następnych. 

W 2020 roku stan pandemii uniemożliwił realizację badania metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego w miejscu zamieszkania respondentów (technika CAPI) – badanie zrealizowano za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (technika CATI). Z uwagi na ograniczenia związane z tą techniką badawczą zakres tematyczny badania został znacznie ograniczony – kwestionariusz badawczy w 2020 roku został skrócony z ponad 100 do 33 pytań, zrezygnowano także z tzw. specjalnego bloku tematycznego, który dotąd charakteryzował badanie „Barometru Krakowskiego”.

Raport badawczy "Barometru Krakowskiego" 2020. Wersja *.pdf.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Chrzanowski M., Odziemczyk I. (2020). Barometr Krakowski 2020, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.