górne tło

Cel Strategiczny V - Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

Kraków 2030 to silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY V

Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa

CEL OPERACYJNY V.1

Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców

CEL OPERACYJNY V.2

Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych)

CEL OPERACYJNY V.3

Spójność społeczna

 

Do czego zmierzamy?

Kluczowe działania

 1. Edukacja mieszkańców - zwłaszcza dzieci i młodzieży - w zakresie budowania poczucia współodpowiedzialności, więzi, wspólnoty i patriotyzmu.
 2. Rozbudowa skutecznych mechanizmów konsultacji, pozwalających mieszkańcom i organizacjom pozarządowym na współkształtowanie decyzji i polityk miejskich.
 3. Wprowadzenie mechanizmów wspierania lokalnych inicjatyw, opierających się na szerokiej partycypacji i oddolnych inicjatywach, budujących wspólnotę w skali sąsiedzkiej i osiedlowej (np. mikrogranty dla inicjatyw lokalnych).
 4. Stworzenie  spójnego systemu komunikacji społecznej, obejmującego  osiedla i wspólnoty sąsiedzkie, w tym także w sposób nie wymagający umiejętności cyfrowych. 
 5. Wzmocnienie  instytucji miejskich (szkoły, biblioteki, domy kultury, rady dzielnic), aby efektywniej umożliwiały prowadzenie aktywności społecznych i obywatelskich.
 6. Zwiększenie kompetencji gremiów doradczych, takich jak: Młodzieżowa Rada Krakowa, Rada Krakowskich Seniorów, Komisje Dialogu Obywatelskiego.
 7. Rozszerzenie funkcji i kompetencji Rad Dzielnic w kierunku pełniejszej reprezentacji potrzeb społeczności lokalnych.
 8. Zapewnienie lepszej integracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym poprzez organizowanie placówek dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 9. Wspieranie przez Miasto działalności organizacji społecznych na rzecz wzrostu aktywności obywateli oraz wspieranie działań zmierzających do profesjonalizacji sektora organizacji społecznych; wspieranie niesformalizowanych ruchów miejskich, poprzez m.in. zapraszanie do debat, konsultacji.
 10. Promowanie idei wolontariatu w różnych grupach społecznych oraz wspieranie  inicjatyw samopomocowych  mieszkańców.
 11. Realizacja programów przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego; realizacja programów integracji społecznej, międzypokoleniowej i międzykulturowej.
 12. Promowanie modelu rodziny z dziećmi, rodziny wielopokoleniowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.
 13. Prowadzenie cyklicznych programów aktywizujących rodziny z dziećmi, w oparciu o centra kultury, młodzieżowe domy  kultury, Kluby Rodzica, muzea, biblioteki i inne przestrzenie wielofunkcyjne.
 14. Wspieranie  rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz dążenie do zapewnienia  ciągłości  życia zawodowego osób starszych.
 15. Rozwijanie i dostosowywanie usług publicznych, infrastruktury technicznej i systemów informacji do potrzeb osób starszych.
 16. Utworzenie sieci Centrów Aktywności Seniorów, wspierających aktywność fizyczną i społeczną osób starszych.
 17. Wspieranie cudzoziemców i migrantów w asymilacji i funkcjonowaniu w mieście.

 

Narzędzia realizacji

 

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celów Strategicznych

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan w 2016

Stan w 2022

Wartość docelowa 2030

Liczba Centrów Aktywności Seniora

Zaangażowanie Miasta w działania aktywizujące seniorów

26

51

Ok. 70

Frekwencja w ramach głosowania na budżet obywatelski

Aktywność obywatelską mieszkańców

5% (2017)

5,35%

Trend wzrostowy

Liczba organizacji pozarządowych wnioskujących o wsparcie

Wielkość trzeciego sektora związanego z miastem (organizacje realnie funkcjonujące, podejmujące współpracę z Miastem)

1 164

797

Trend wzrostowy

Zadowolenie mieszkańców z możliwości wpływania na władze miasta1

Zdolność do prowadzenia dialogu społecznego przez administrację samorządową

22%

40,3%

Trend wzrostowy

Skala interwencji w ramach zadań pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków

Odsetek osób w rodzinach objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odniesiony do liczby mieszkańców Krakowa

4,4%

3,9%

Trend spadkowy

1 dane z badań społecznych Barometr Krakowski

 

Monitoring realizacji

 

Informacje na temat realizacji Celów Strategicznych, w podziale na lata (od 2018 roku)