górne tło

Cel Strategiczny III - Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Kraków 2030 to kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY III

Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

CEL OPERACYJNY III.1

Kraków - miastem europejskiej stolicy kultury

CEL OPERACYJNY III.2

Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

 

Do czego zmierzamy?

Kluczowe działania

 1. Rozwijanie i promowanie  kluczowych produktów kulturowych oraz zwiększenie wpływu kultury na gospodarkę.
 2. Integrowanie  działań  środowisk/instytucji na rzecz wspólnego budowania marki „Kraków – miasto festiwalowe”.
 3. Aktywne wykorzystywanie naszego członkostwa w globalnej sieci miast kreatywnych UNESCO oraz w innych międzynarodowych sieciach współpracy w dziedzinie ochrony dóbr kultury i rozwoju kreatywności.
 4. Kreowanie nowych  marek  wydarzeń kulturalnych, animowanie życia  artystycznego w dzielnicach, ochrona pejzażu kultury w turystycznych częściach Krakowa.
 5. Stymulowanie transferu wiedzy, doświadczeń i najnowszych trendów w sektorze kultury, kreatywności i dziedzictwa.
 6. Z myślą o krakowskich artystach – tworzenie  bogatej  oferty programów grantowych i stypendialnych; wspieranie debiutantów i młodych artystów; promocja ich twórczości w kraju i za granicą.
 7. Wspieranie finansowe właścicieli zabytków i zanikających środowisk życia kulturalnego (księgarnie, antykwariaty, galerie).
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz digitalizowanie  zasobów kultury
 9. Stworzenie artystom i twórcom kultury dogodnych warunków do rozwoju i pracy w Krakowie.
 10. Podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom i przyjezdnym jak najszersze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
 11. Wspieranie integracji i współpracy różnych środowisk, domów, centrów i ośrodków kultury i młodzieżowych domów kultury, szczególnie w podejmowaniu niestandardowych aktywności dotyczących  edukacji kulturalnej i artystycznej.
 12. Prowadzenie efektywnego zarządzania przestrzenią kulturową (lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i powstanie nowych wielofunkcyjnych obiektów).
 13. Przygotowanie spójnych narracji o kulturze krakowskiej i ofercie Miasta, dedykowanych różnym odbiorcom, turystom, obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie, studentom, seniorom, rodzinom; znaczące wzbogacenie oferty anglojęzycznej.
 14. Wypracowanie „Kanonu Krakowianina” obejmującego najważniejsze miejsca, które powinien poznać każdy uczeń krakowskich szkół w czasie swojej edukacji.
 15. Likwidacja barier i zapewnienie zrównoważonego dostępu do kultury mieszkańcom z grup zagrożonych wykluczeniem.

 

Narzędzia realizacji

 

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celów Strategicznych

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan w 2016

Stan w 2022

Wartość docelowa 2030

Liczba uczestników imprez artystyczno-rozrywkowych o charakterze masowym

Skalę uczestnictwa mieszkańców w masowych wydarzeniach artystycznych i rozrywkowych 

606 081

616 554

Utrzymanie poziomu lub trend wzrostowy

Czytelnictwo - przeczytana przynajmniej jedna książka1

Poziom czytelnictwa (od 2018 roku) 

50,9%

Trend wzrostowy

Odsetek mieszkańców korzystających z wybranych usług kulturalnych (teatr, muzeum, galeria, filharmonia, opera)1

Zainteresowanie ofertą kulturalną 

56%

61,5%

Trend wzrostowy

Zadowolenie mieszkańców z dostępnej oferty kulturalnej1

Poziom deklarowanego zadowolenia mieszkańców z oferty kulturalnej 

81%

75,3%

Utrzymanie poziomu lub trend wzrostowy

Liczba podmiotów w sekcji PKD kultura, rozrywka i rekreacja

Stan sektora kreatywnego (sekcja "R")

2 433

2 982

Trend wzrostowy

Liczba absolwentów uczelni kierunków kreatywnych

Potencjał sektora kreatywnego

3 139 (2. miejsce)

3 605 (2. miejsce)

2. miejsce w kraju

1 dane z badania społecznego Barometr Krakowski 
 

Monitorowanie realizacji

 

Informacje na temat realizacji Celów Strategicznych, w podziale na lata (od 2018 roku)