górne tło

Cel Strategiczny II - Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

Kraków 2030 to miasto rozwijające gospodarkę oparta na wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY II

Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy

    CEL OPERACYJNY II.1

Współpraca nauki, biznesu i samorządu

    CEL OPERACYJNY II.2

Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw

    CEL OPERACYJNY II. 3

System kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

 

Do czego zmierzamy?

Kluczowe działania

 1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i samorządu oraz włączenie przedstawicieli biznesu i nauki w strategiczne zarządzanie miastem.
 2. Rozwijanie aktywności kongresowej oraz turystyki biznesowej oraz zintensyfikowanie współpracy przy organizacji prestiżowych wydarzeń na skalę europejską i światową.
 3. Zwiększanie atrakcyjności Krakowa dla lokowania konkurencyjnych w skali międzynarodowej usług badawczo-rozwojowych, w tym: technologicznych i laboratoryjnych.
 4. Zwiększanie zaangażowania Miasta w pozyskiwanie utalentowanych kadr o najwyższych kwalifikacjach oraz inicjowanie projektów rozwojowych, powstających we współpracy środowisk biznesu, nauki, organizacji pozarządowych.
 5. Budowanie wizerunku nowoczesnej metropolii w oparciu o potencjał krakowskiego ośrodka akademickiego oraz wspieranie zaangażowania krakowskiego ośrodka akademickiego w międzynarodowych sieciach współpracy oraz zwiększanie zainteresowania studentów zagranicznych nauką w Krakowie.
 6. Intensywna promocja Krakowa jako miejsca studiów i zdobywania doświadczenia zawodowego.
 7. Wspieranie środowiska akademickiego w celu uzyskania wysokiej pozycji w międzynarodowych rankingach uczelni (Lista Szanghajska, TIME) i najwyższej w kraju.
 8. Wspieranie powstawania miejsc pracy dla osób z najwyższymi kompetencjami zawodowymi, w tym poprzez rozwój staży zawodowych.
 9. Prowadzenie stabilnej progospodarczej polityki miasta.
 10. Przygotowywanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej Krakowa.
 11. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla firm świadczących wysoko wyspecjalizowane usługi dla biznesu, szczególnie usługi finansowe oraz związane z technologiami informacyjnymi (IT).
 12. Szersze udostępnianie przestrzeni miejskiej dla działań innowacyjnych, inkubacyjnych i akceleracyjnych oraz wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, przy wykorzystaniu doświadczenia Krakowskiego Tygodnia Startupów.
 13. Stymulowanie transferu wiedzy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.
 14. Udostępnianie miejskich nieruchomości na potrzeby przedsiębiorców, zgodnie z polityką gospodarczą Miasta.
 15. Wprowadzanie ulg podatkowych wspomagających rozwój firm, zgodnie z polityką gospodarczą Miasta.
 16. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych z dostępnością komunikacyjną i wyposażeniem infrastrukturalnym.
 17. Stwarzanie warunków dla doskonalenia systemu edukacji ukierunkowanej na uzyskanie najwyższego standardu edukacyjnego w Polsce; wspieranie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb globalnego rynku pracy.
 18. Wprowadzanie preferencyjnych form kształcenia postaw i kompetencji przedsiębiorczych wśród mieszkańców Krakowa.
 19. Promowanie kształcenia ustawicznego (przez całe życie) jako naturalnego elementu ścieżki zawodowej mieszkańców Krakowa, sprzyjającego mobilności na rynku pracy oraz utrzymaniu jak najdłużej aktywności zawodowej.
 20. Rozwijanie oferty możliwości kształcenia w językach obcych przez szkoły samorządowe oraz kształcenia języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.

Narzędzia realizacji

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celu dostępne są tutaj

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan aktualny 2016

2030

Wysokość dofinansowania projektów badawczych w krakowskich uczelniach ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zdolność środowiska akademickiego do wykorzystywania zewnętrznego finansowania dla realizowania projektów badawczych

428 mln zł (2015)

Silny trend wzrostowy

Liczba publikacji krakowskich uczelni

Aktywność środowiska akademickiego, wyrażoną liczbą publikacji

5 737 (2015)

trend wzrostowy

Liczba absolwentów studiów na wybranych kierunkach technicznych

Kapitał ludzki miasta, mierzony liczbą absolwentów kierunków technicznych

8 289

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Pozycja najlepszej krakowskiej uczelni w rankingu „Perspektyw”

Atrakcyjność oraz kondycję krakowskich uczelni, wyrażoną pozycją w ogólnopolskim rankingu

1 (ex aequo z Warszawą) (2017)

utrzymanie 1. miejsca ex aequo w kraju

Odsetek mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie

Kapitał ludzki miasta, wyrażony odsetkiem osób z wyższym wykształceniem

32% (2011)

niewielki trend wzrostowy

Średni wynik egzaminów maturalnych w stopniu podstawowym z  matematyki

Jakość kształcenia matematyki w szkołach średnich

65%

uzyskanie 1. miejsca w kraju

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z matematyki

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z matematyki

39%

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Średni wynik egzaminów maturalnych w stopniu podstawowym z języka polskiego

Jakość kształcenia języka polskiego w szkołach średnich

65%

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z języka angielskiego

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z języka angielskiego

70%

uzyskanie 1. miejsca w kraju

Odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym

Odsetek mieszkańców będących potencjalnymi pracownikami

61%

52%

Zatrudnienie w sektorze usług

Udział zatrudnionych w sektorze usług na tle liczby zatrudnionych ogółem

79% (2015)

87%

Skumulowana powierzchnia biurowa na wynajem w Krakowie

Przestrzeń biurową dostępną dla nowoczesnych gałęzi gospodarki

1 mln m2 (2017)

utrzymanie 2. miejsca w kraju

 

Informacje na temat realizacji Celu Strategicznego II, od 2018 roku - w podziale na poszczególne lata - dostępne są tutaj