górne tło

Cel Strategiczny I - Kraków - otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury

Kraków 2030 to inteligentna i nowoczesna metropolia. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY I

Kraków - otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury

CEL OPERACYJNY I.1

Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata

CEL OPERACYJNY I.2

Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)

 

Do czego zmierzamy?

Kluczowe działania

 1. Wzmacnianie marki Krakowa jako europejskiej otwartej metropolii, atrakcyjnej dla osób utalentowanych, tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego.
 2. Włączanie Krakowa w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym, sportowym, a także angażowanie się w rozwój turystyki kongresowej, biznesowej i religijnej.
 3. Stwarzanie warunków dla lokowania w Krakowie prestiżowych instytucji o randze krajowej i międzynarodowej, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych, a także siedzib dużych przedsiębiorstw.
 4. Wzmacnianie relacji z Warszawą i innymi metropoliami Europy.
 5. Zintensyfikowanie współpracy z Konurbacją Górnośląską, w tym z Metropolią Śląsko – Zagłębiowską.
 6. Wspieranie rozwoju kluczowej infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, poprawiającej dostępność przestrzenną i włączającej Kraków w sieć powiązań krajowych i europejskich.
 7. Angażowanie Miasta w rozwój międzynarodowych połączeń lotniczych.
 8. Wypracowanie zasad wspólnego działania w najtrudniejszych dla Miasta obszarach:  usprawnienie  publicznego transportu zbiorowego i walka z zanieczyszczeniem powietrza.
 9. Tworzenie zintegrowanej oferty dla inwestorów, przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
 10. Wykorzystanie mechanizmów wypracowanych w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), bazujących na doświadczeniach Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska”, dla rozszerzenia współpracy na kolejne gminy tworzące Krakowski Obszar Metropolitalny. 
 11. Ograniczanie negatywnych  skutków suburbanizacji, poprzez wspólne planowanie przestrzenne oraz rozwój transportu publicznego.
 12. Tworzenie warunków dla równoważenia dostępu do usług publicznych w skali Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Narzędzia realizacji

 

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celów Strategicznych 

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan w 2016

Sta​n w 2022

Wartość docelowa 2030

Liczba konsulatów oraz siedzib instytucji międzynarodowych 

Międzynarodową pozycję Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania instytucji międzynarodowych

32

54

Utrzymanie 2. miejsca w kraju

Liczba osób odwiedzających Kraków/ Liczba turystów ogółem (w tym turystów zagranicznych)

Atrakcyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania turystów

12,1 mln/8,5 mln (2,7 mln)

8,4 mln/5,36 mln (0,44 mln)

Trend wzrostowy

Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania zagranicznych studentów

5,23%

7,01%

Trend wzrostowy

Liczba firm z kapitałem zagranicznym z siedzibą w Krakowie

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania zagranicznych inwestorów

1 517 (2. miejsce)

1 359 (2. miejsce)

Utrzymanie 2. miejsca w kraju

Liczba spółek giełdowych z siedzibą w Krakowie

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania biznesu

25 (3. miejsce)

21 (3. miejsce)

Osiągniecie 2. miejsca w kraju

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)

Międzynarodową i ogólnopolską pozycję Krakowa, związaną z działalnością kulturalną, wyrażoną zdolnością miasta do przyciągania uczestników najważniejszych festiwali

372 446

248 809

Trend wzrostowy

Liczba pasażerów obsłużonych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice

Dostępność Krakowa w ruchu lotniczym

4 983 645

7 394 176

Trend wzrostowy

Liczba pasażerów ruchu kolejowego (Szybka Kolej Aglomeracyjna)

Dostępność Krakowa w kolejowym ruchu aglomeracyjnym

4,8 mln

7,05 mln

Trend wzrostowy

Saldo migracji na pobyt stały ludności Krakowa

Atrakcyjność Krakowa jako miejsca do życia i skala zjawiska suburbanizacji

1 807

1 886

3 000

Saldo migracji na pobyt stały ludności sąsiadujących powiatów

3 185

4 241

5 580

Wskaźnik naddatku czasu poświęconego na podróż w stosunku do sytuacji braku utrudnień w ruchu

Utrudnienia w komunikacji (korki), mające związek z mobilnością mieszkańców Krakowa

38%

43,3%

Utrzymanie lub zmniejszanie wartości wskaźnika

 

Monitorowanie realizacji

 

Informacje na temat realizacji Celów Strategicznych, w podziale na lata (od 2018 roku)