górne tło

Rozpoczęliśmy proces aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa 2030

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła prace nad aktualizacją dokumentu "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030". 

Pomimo, że obowiązująca Strategia jest dokumentem stosunkowo młodym ("Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030" została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa w dniu 7 lutego 2018 r.), Kraków rozpoczął prace nad jego aktualizacją.

Punktem wyjścia do procesu aktualizacji były zapisy znowelizowanej Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, strategia rozwoju gminy powinna wskazywać cele i rekomendacje dla polityki przestrzennej, w szczególności dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nad aktualizacją, którego toczą się obecnie równoległe prace.

Dodatkowo: Badania przeprowadzone na początku tego roku wykazały konieczność uzupełnienia dokumentu o cele i działania odpowiadające najnowszym wyzwaniom stojącym dziś przed Krakowem. Między innymi są to przesłanki cywilizacyjne (np. kryzys klimatyczny), technologiczne, a także społeczno-ekonomiczne (np. pandemia, wojna w Ukrainie). 

Prace związane z aktualizacją Strategii rozpoczęły się w ubiegłym roku od powołania m.in. Rady Strategii, w skład której weszli przedstawiciele środowisk naukowych, rektorzy krakowskich uczelni, przedstawiciele biznesu, organizacji gospodarczych i pozarządowych. Mają oni w ocenie miasta szeroką wiedzę ekspercką w konkretnych dziedzinach umożliwiających konsultowanie szeregu projektów, związanych z realizacją Strategii i wskazywaniu najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed miastem.

– Aktualizacja Strategii ma szanse dla uzyskania rzeczywistej odpowiedzi, w którą stronę w dalszej perspektywie powinien zmierzać Kraków. Osiągniemy ten efekt tylko przy bardzo aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa reprezentowanego przez NGO-sy, przez organizacje pozarządowe, przez aktywistów czy przez członków Rady Strategii, dysponujących określoną wiedzą ekspercką. Strategia będzie musiała być przedmiotem uzgodnień także z organami zewnętrznymi, zwłaszcza z Zarządem Województwa Małopolskiego, czy z Wodami Polskimi – przekonuje Jerzy Muzyk.

Prace prowadzone są z udziałem możliwie szerokiej reprezentacji lokalnej społeczności. Wsparcie eksperckie świadczy m.in. prof. Aleksander Noworól, działając wraz z zespołem pod firmą Noworól Konsulting.

W ramach dotychczasowych prac odbyły się warsztaty: pierwszy z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, a drugi z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych. W efekcie prac powstaje diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-środowisko-przestrzennej Krakowa, która pozwoli wskazać konkretne kierunki dla zmian w obowiązującej Strategii.

Po wypracowaniu projektu zaktualizowanego dokumentu Strategii, zostanie on poddany otwartym konsultacjom społecznym i uzgodnieniom instytucjonalnym, a cały proces aktualizacji zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2023 r. 

Gotowy dokument zostanie przekazany Radzie Miasta Krakowa w celu przyjęcia w drodze uchwały.

O briefingu prasowym Jerzego Muzyka, Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju, wprowadzającym do procesu aktualizacji, można przeczytać także tutaj.