górne tło

Statystyka eksperymentalna - sytuacja demograficzna w Krakowie w 2018 roku

Poniżej, na podstawie opracowania przygotowanego przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego,  przedstawiono sytuację demograficzną Krakowa, w aspekcie starzenia się ludności.

 

Wszystkie prezentowane w opracowaniu dane dotyczą roku 2018. Dane przestrzenne zostały przedstawione na siatce heksagonalnej o boku 250 m. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej z badania dotyczącego sytuacji demograficznej wyłączono jednostki (heksagony) o liczbie ludności mniejszej niż 10 osób.  

Źródła danych do przygotowania opracowania stanowiły informacje pozyskane przez Główny Urząd Statystyczny ze Zintegrowanej Bazy Populacji, w oparciu o zintegrowane źródła administracyjne. Z bazy tej zaimportowano dane dotyczące populacji w zakresie miejsca zamieszkania (dane adresowe), współrzędnych geograficznych budynków będących miejscem zamieszkania, oraz płci i wieku.

Do zaprezentowania sytuacji demograficznej, z preferencjami dla procesu starzenia społeczeństwa, na zdefiniowanych obszarach wybrano zaprezentowane poniżej dane i wskaźniki.

Tabela: Dane i wskaźniki zastosowane w badaniu sytuacji demograficznej:

Lp.

Nazwa

Opis

1.

Ludność

Liczba ludności ogółem 

2.

Współczynnik feminizacji

Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn

3.

Udział ludności w wieku 0-14 lat w liczbie ludności ogółem, (w%)

Liczba ludności w wieku 0-14  w stosunku do ludności ogółem

4.

Udział ludności w wieku 15-64 lata w liczbie ludności ogółem, (w%)

Liczba ludności w wieku 15-64  w stosunku do ludności ogółem

5.

Udział ludności w wieku 65 lat i więcej w liczbie ludności ogółem, (w%)

Liczba ludności w wieku 65+  w stosunku do ludności ogółem

6.

Mediana wieku ludności

Wiek środkowy ludności

7.

Indeks starości Cyrusa Chu

 

8.

Wskaźnik wsparcia najstarszych

Ludność w wieku 85 lat i więcej na 100 osób w wieku 50-64 lata

9.

Wskaźnik obciążenia demograficznego dziećmi

Ludność w wieku 0-14 lat na 100 osób w wieku 15-64 lata

10.

Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi

Ludność w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 15-64 lata

11.

Indeks starości

Ludność w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat