górne tło

Barometr Krakowski

Badanie społeczne realizowane jest od 2015 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Głównym celem projektu jest włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa. Wyniki badania w założeniu mają posłużyć władzom miasta w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem Krakowa.

 

 

 

 

Metodyka badania „Barometr Krakowski”

 

Obszary tematyczne: badanie składa się ze stałych bloków tematycznych (np. zadowolenie z życia, partycypacja społeczna, polityka informacyjna miasta, zadowolenie z usług publicznych) oraz z bloków dodatkowych, odnoszących się do wybranej bieżącej sprawy/spraw w danej edycji:

- temat dodatkowy w 2015 roku: zadowolenie z warunków studiowania w Krakowie studentów uczelni wyższych

- temat dodatkowy w 2016 roku: dzielnice Krakowa

- temat dodatkowy w 2018 roku: seniorzy

- temat dodatkowy w 2020 roku: brak (z uwagi na pandemię) 

Stały zestaw to ok. 80 pytań, łącznie z dodatkowymi  - ok. 100 pytań. W konstruowaniu kwestionariusza uczestniczy akademicka Społeczna Rada "Barometru Krakowskiego", jako ciało doradcze. Od 2020 roku badanie "Barometru Krakowskiego" i "Badanie Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie" zostało połączone w jedno, pod nazwą "Barometr Krakowski".

Technika: Badanie przeprowadzane jest techniką wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo, w miejscu zamieszkania respondenta (tzw. CAPI), wśród reprezentatywnej grupy dorosłych mieszkańców Krakowa. Wyjątek to rok 2020 – badanie, z uwagi na pandemię COVID-19, przeprowadzono, jednorazowo, techniką CATI. 

Populacja i dobór próby: Badaną populacją są dorosłe osoby aktualnie mieszkające w Krakowie (niezależnie od zameldowania). Dobór próby obejmuje dwie próby generalną (18+) oraz, w przypadku tematu dodatkowego, profilowaną adekwatnie do tematyki specjalnej danej edycji. 

Metoda doboru próby: 

W przypadku dodatkowych (profilowanych) populacji badawczych próba dobierana jest adekwatnie do problemu badawczego.

Wymagane minimum: 1100 wywiadów wg próby adresowej + określane każdorazowo minimum z próby dodatkowej.

Termin badania:  wiosna (w 2020 roku, z uwagi na pandemię, badanie zrealizowane zostało jesienią). Badanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

 

Społeczna Rada „Barometru Krakowskiego"

 

Nad kształtem projektu „Barometr Krakowski", od początku jego istnienia, czuwa Społeczna Rada Barometru Krakowskiego, złożona z przedstawicieli środowisk akademickich związanych z badaniami społecznymi oraz zagadnieniami polityk miejskich.

Aktualny skład Rady to: