górne tło

Raport o stanie Miasta

Dokument ten, wydawany cyklicznie od 1991 do 2021 roku, stanowi miarodajne, a przy tym możliwie wszechstronne i aktualne źródło wiedzy o Krakowie. Zebrane w nim informacje, dane statystyczne, analizy i zestawienia składają się na całościowy obraz życia miasta. Lektura raportu pozwala w kompleksowy sposób przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach życia Krakowa. Raport to jednocześnie rzetelne sprawozdanie z postępów w realizacji najważniejszych inwestycji, inicjatyw i programów, a także szereg informacji, które mogą okazać się przydatne w nauce, pracy czy w planowaniu przyszłej działalności.

Raport o Stanie Miasta opracowywany jest  w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji.

Do 2018 roku Raport o stanie Miasta był jedynym publikowanym przez Wydawcę materiałem zawierającym tak szerokie zestawienia danych dotyczących rozwoju całego miasta.

Jednak znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na samorządy wymóg przygotowania nowego corocznego dokumentu za poprzedni rok kalendarzowy, pn. Raport o stanie Gminy, zawierającego w szczególności informacje na temat działań Gminy, w szczególności realizacji usług publicznych, celów i programów strategicznych, budżetu obywatelskiego, uchwał rady miasta.

Zatem, aby obydwa powyższe opracowania mogły stanowić wzajemnie uzupełniające się źródło wiedzy o Krakowie, od  edycji Raportu za 2018 rok Wydawca zmienił sposób prezentowania danych o rozwoju miasta, grupując je także według Dziedzin zarządzania. Dodatkowo przyjęto zasadę, że działania Gminy i ich rezultaty prezentowane są w Raporcie o stanie Gminy, natomiast Raport Kraków prezentowane są dane obrazujące uwarunkowania i czynniki zewnętrzne, działania innych instytucji publicznych i prywatnych oraz ewentualne informacje uzupełniające o działaniach  Gminy, które nie znalazły się w Raporcie o stanie Gminy.

Tym samym materiał zawarty w Raporcie o stanie Miasta oraz dane zawarte w Raporcie o Stanie Gminy są wobec siebie komplementarne. Ostatnie wydanie Raportu o stanie Miasta zostało przygotowane w 2021 roku. 

Edycje Raportu o stanie Miasta dostępne są tutaj:

Raport o stanie Miasta 2020

Raport o stanie Miasta 2019

Raport o stanie Miasta 2018

Raport o stanie Miasta 2017

Raport o stanie Miasta 2016

Raport o stanie Miasta 2015

Raport o stanie Miasta 2014

Raport o stanie Miasta 2013

Raport o stanie Miasta 2012

Raport o stanie Miasta 2011

Raport o stanie Miasta 2010 

Raport o stanie Miasta 2009

Raport o stanie Miasta 2008

Raport o stanie Miasta 2007

Raport o stanie Miasta 2006

Raport o stanie Miasta 2005

Raport o stanie Miasta 2004

Raport o stanie Miasta 2003

Raport o stanie Miasta 2002

Raport o stanie Miasta 2001

Raport o stanie Miasta 2000

Raport o stanie Miasta 1999

Raport o stanie Miasta 1998

Raport o stanie Miasta 1997

Raport o stanie Miasta 1996

Raport o stanie Miasta 1995

Raport o stanie Miasta 1994

Raport o stanie Miasta 1993

Raport o stanie Miasta 1992

Raport o stanie Miasta 1991