górne tło

Kultura i ochrona dziedzictwa

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Kultura i ochrona dziedzictwa obejmuje działania Miasta mające na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i osób odwiedzających Kraków oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Realizowany w ramach Dziedziny Program strategiczny oraz usługi i zadania ukierunkowane są m.in. na wspieranie kreatywności mieszkańców, tworzenie warunków dla upowszechniania kultury w mieście poprzez utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz działania na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Usługi Publiczne realizowane w ramach Dziedziny

 

Raporty o stanie Dziedziny

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Badania i opracowania dotyczące kultury w Krakowie

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj