górne tło

Oświata i wychowanie

 

 

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Oświata i wychowanie obejmuje działania Gminy Miejskiej Kraków dotyczące konsekwentnego stwarzania coraz lepszych warunków nauczania, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Tworzenie sprawnego systemu edukacji jest kluczem do budowania wykształconego społeczeństwa, które jest wspólnotą osób wrażliwych na problemy innych oraz angażujących się w sprawy swojego miasta.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

Do roku 2020 zadania bieżące wykonywane w ramach Dziedziny realizowane były w 5 usługach publicznych:

Od 2020 roku, z uwagi na zmiany w systemie edukacji w wyniku reformy, a także na organizację realizowanych przez Gminę zadań usługi publiczne zostały na nowo zdefiniowane: 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Raporty o stanie oświaty krakowskiej

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj