górne tło

Bezpieczeństwo publiczne

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Bezpieczeństwo publiczne obejmuje działania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dotyczącym utrzymania porządku publicznego oraz zapewniania bezpieczeństwa obywateli, jak również podejmowaniem działań mających na celu ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Gmina Miejska Kraków, jako miasto na prawach powiatu, zobowiązana jest do uchwalenia i realizacji programu zapobiegania przestępczości mającego oddziaływać na bezpieczeństwo jej mieszkańców. Zadania służące zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego realizowane są we współpracy i przy zaangażowaniu wielu służb oraz instytucji, m.in. Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.  

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Raporty z corocznego Badania dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

Aktualności dotyczące Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

Pozostałe informacje na temat Dziedziny (m.in. zarzadzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie skutkom powodzi)